Choď na obsah Choď na menu
 


Dobrovoľný hasičský zbor obce

 

CYKLICKÉ ŠKOLENIE ČLENOV OHZ::

Dňa 12.10.2014 sa členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Červenica pri Sabinove (ďalej len DHZO) zúčastnili cyklického školenia členov DHZO. Toto školenie sa uskutočnilo v spolupráci s jednotkou Hasičského a záchranného zboru SR z hasičskej stanice v Sabinove, ktorej príslušníci v areáli hasičskej zbrojnice v Červenici pri Sabinove prítomných oboznámili so základmi lezeckej techniky ako aj s technickými prostriedkami, ktoré sa pri tejto činnosti využívajú. Následne sa členovia DHZO presunuli na hasičských vozidlách Avia A21 Furgon a Mercedes – Benz 601D do obce Hanigovce, odkiaľ ďalej pokračovali peši na Hanigovský – Nový – hrad, kde školenie pokračovalo v praktickej časti lezeckého výcviku ale aj teoretickej časti spojovacej prípravy. Cvičenie bolo taktiež zamerané na logistiku a zabezpečenie stravy a občerstvenia pri dlhodobých zásahoch v prírodnom prostredí.Dňa 28.10.2012 v nedeľu sa konalo cyklické školenie členov obecného hasičského zboru (OHZ) obce Červenica pri Sabinove ako ja vybraných členov dobrovoľného hasičského zboru (DHZ).
OHZ v obci tvorí 15 členov, z čoho boli na školení prítomní 10 členovia. Z DHZ boli prítomní 3 členovia, ktorí v súčasnosti nie sú zaradení do OHZ.
Školenie bolo rozdelené na 2 časti – praktickú a teoretickú.
1.    Teoretickú časť tvorilo:
a.    Informovanie členov o zaregistrovaní do SMS zvolávacieho systému a následne informovanie o jeho fungovaní a princípe rozposielanie SMS správ. Taktiež sme rozposlali skúšobné SMS za účelom preverenia spojenia.
b.    Informovanie o zakúpení prostriedkov spojovacej služby – 2 ks vysielačky PMR a 2 ks Motorola GP 300. Zároveň boli členovia zaškolení na manipuláciu s danými vysielačkami a oboznámení s pravidlami používania spojovacej techniky.
c.    Členovia boli informovaný o zriadení, inštalovaní a výbave nových 2 ks hydrantových skríň, ktoré boli inštalované v obci, za účelom zvýšenia rýchlosti prvého zásahu. Následne boli vybraným členom odovzdané kľúče od daných hydrantových skríň.
d.    Členovia boli poučení z BOZP, aby nevznikali pri zásahoch a cvičeniach porušenia týchto pravidiel bezpečnosti.
e.    Informovanie členov o zakúpených nových technických prostriedkov ako aj osobnej výstroje a výzbroje ako napr. elektrocentrála Asisst 2,4 kW, kalové čerpadlo Heron, elektrické kalové čerpadlo, zásahové prilby, zásahové opasky, lezecká výstroj – statické 30 m lano..
2.    Praktickú časť tvorilo:
a.    Zaškolenie o správnom používaní nových technických prostriedkov a následné odskúšanie každého prostriedku samotnými členmi.
b.    Aplikovanie týchto prostriedkov na blízkej vodnej nádrži. Na vysatie vody z nádrže bolo použité kalové čerpadlo Heron s prietokom 1300 l/min a taktiež kalové elektrické čerpadlo, ktoré bolo napojené na elektrocentrálu.

 

Fotografie a video:Dňa 17. septembra 2004 v našej obci Červenica pri Sabinove vznikol OHZ na základe podpísania dohody medzi obcou Červenica pri Sabinove a DHZ. V zmysle zákona NR SR č. 314/2001 o požiarnej ochrane a vyhlášky ministerstva vnútra SR č. 169/2002 o hasičských jednotkách sa dňa 29. 10 2004 sa uskutočnilo prvé  základne školenie jej členov. Predmetom boli 6 vyučovacie hodiny. Školenie sa končilo písomnou a ústnou skúškou.

Vo februári 2005 sa OHZ zúčastnil zdokonaľovacej prípravy členov, ktorá bola spojená s odovzdávaním dekrétov členom OHZ.

 


 


10.10.2009 sa uskutočnilo ďalšie školenie členov OHZ zároveň s členmi protipožiarných hliadok.


Dňa 15.4.2011 sa v priestoroch kultúrneho domu uskutočnila  odborrná príprava členov Obecného hasičkého zboru a Dobrovoľného hasičského zboru, v  rozsahu 5-tich vyučovacích hodín za účasti 14-tich členov.

Priebeh školenia bol nasledovný:

 1. Lektor: Mgr. Janka Hucková -  Záchranárka - Územný spolok SČK Prešov

 • Rozlíšenie poranení, a stavov ohrozujúcich život.(zlomeniny ,krvácanie popáleniny, bezvedomie ,šok a iné.).
 • Základy poskytnutia  prvej pomoci.(ošetrenie poranení, protišoková poloha, stabilizovaná poloha ,masáž srdca, umele dýchanie).
 
 1. Lektor: Pavol Roba - inštruktor BPOZ
 • Základy bezpečnosti a ochrany zdravia pri prací a činnosti členov OHZ (používanie ochranných pomôcok vystroja a vyzbroja, požívania naradia, bezpečná činnosť pri používaní hasení vozidla, bez. a ochr. zdravia v zadymených priestorov).

 1.   Lektor: Kijovsky Ľubomír - príslušník OR HaZZ Prešov

 • Zákon 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a 315/2001 Z.z.    a  vyhláška 169/2002 o hasičských jednotkách a 121/2002 o požiarnej prevencii.

 1. Lektor: Marek Fecko - Veliteľ OHZ
 • Organizačne zabezpečenie OHZ činnosť jednotky ,spôsob vyhlásenia poplachu.

   


Aktuálny zoznam členov OHZ

Meno a priezvisko, titul

Funkcia

Hodnosť v DHZ

 
 

Marek Fecko

Veliteľ

(vodič)

Starší technik

 

Ľubomír Kijovský st.

Veliteľ družstva

(vodič)

Vrchný technik

 

Radovan Kmec, Ing.

Veliteľ družstva

(vodič)

Technik

 

Vincent Dvorščák

Strojník – vodič

Starší technik

 

Pavol Čižmár

Strojník – vodič

Starší zbormajster

 

Ľubomír Kijovský ml., Bc.

Strojník – vodič

Rotník

 

Ján Kmec st.

Strojník – vodič

Starší technik

 

Peter Baňas, Bc.

Strojník

Rotník

 

Slavomír Seman, Ing.

Starší hasič

Nadrotník

 

Michaela Makarová, Mgr.

Starší hasič

Starší technik

 

Vladimír Čekan

Starší hasič

Rotník

 

Peter Leščák

Starší hasič

Rotník

 

Ján Brendza, Bc.

Hasič

Rotník

 

Martin Ščerba

Hasič

Starší hasič

 

Lucia Buriková

Hasič

Rotník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

V predchádzajúcich rokoch boli členmi OHZ:

Michal DLUGOŠ, Miroslav TROJANOVIČ, Radoslav KIJOVSKÝ, Katarína MAKAROVÁ, Stanislav MAKARA, Ján KMEC ml.