Choď na obsah Choď na menu
 


vypalovanie.jpg

O R G A N I Z A Č N É     Z A B E Z P E Č E N I E
akcie – Jarné upratovanie a ochrana lesov pred požiarmi

rok 2013.

    
     Veľké nebezpečenstvo a tým aj  veľké riziko vzniku požiarov pretrváva najmä na kalamitných plochách, v ktorých prevládajú trávnaté spoločenstvá. Tie sú totiž v jarnom a jesennom období po prehriatí slnkom – vysoko zápalné. Najčastejšou príčinou vzniku lesných požiarov bol odhodený ohorok cigarety, vypaľovanie suchej trávy a úmyselné podpálenie. A práve posledne spomínaný novodobý fenomén má neraz aj tragické následky – strata ľudského života, ktorý sa nedá nikým a ničím nahradiť. Musíme si  však ešte  pripomenúť,  že pri týchto požiaroch vznikajú aj  obrovské materiálne škody.

Je teda len  a len na nás, aby sme svojou protipožiarnou aktivitou zamedzovali vypaľovaniu suchých porastov, ktoré môže mať spomínané  následky.  Bolo by skutočne veľmi vhodné keby sme :

•    v období príchodu jarných dní zamerali svoju pozornosť predovšetkým na upratovanie a vyčistenie priestorov okolo zbrojníc, vodných nádrží hlavne prístupových ciest ale aj vodných plôch od rôznych naplavenín - konárov a iné nečistoty,

•    organizovali brigádnickú činnosť všetkých členov DHZ ako aj mladých hasičov zameranú na ochranu životného prostredia, zber odpadových surovín a pod.

•    preventivár PO obce pravidelne organizoval protipožiarne hliadky, prevádzal ich školenie a určoval prípadné trasy na obhliadky jednotlivých úsekov či už v lesoch alebo v poľnohospodárskych objektoch.

•    počas voľných dní  pravidelne prevádzali previerkové cvičenia,

•    neustále vysielali rozhlasové relácie cestou obecných rozhlasov v ktorých by sme upozorňovali našich spoluobčanov na prísny zákaz vypaľovania suchých porastov, na prísny zákaz kladenia ohňa v lese – mimo vyhradených priestorov,

•    pravidelne upozorňovali fajčiarov na odhadzovanie neuhasených ohorkov v lesných porastov,

•    pravidelne prevádzali besedy so žiakmi základných škôl ako aj s občanmi pri rôznych zhromaždeniach,


Je len samozrejmosťou, že každý Dobrovoľný hasičský zbor musí mať akcieschopnú techniku, nepoškodenú výstroj a výzbroj. Ich funkčnosť sa musí bezpodmienečne pravidelne preskúšavať. Prípadne nedostatky bezodkladne hlásiť starostom obcí a dbať na to, aby tieto nedostatky sa čo najskôr odstraňovali.

Prípadné výjazdy k likvidácii požiarov, technické výjazdy – odstraňovanie kalamít je potrebné spracovať pre Vašu potrebu a zároveň prosíme - nahlásiť tieto výjazdy na Okresný výbor DPO.Ondrej   L e š š o      v. r.                                  Sergej  L a b o r e c k ý              
podpredseda pre prevenciu                            riaditeľ OV DPO Sabinov

 

 

 erb-hazz.jpg

 


Vykurovacie obdobie - zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru


Vykurovacie obdobie je považované za jedno z najrizikovejších, pričom najväčší počet požiarov vzniká práve v rodinných domoch, v bytových domoch a v priestoroch s nimi súvisiacich. Zo štatistík požiarovosti vyplýva, že k najčastejším príčinám požiarov patria: nevyhovujúci technický stav komínov, neodborná inštalácia a obsluha vykurovacích telies, ponechanie detí bez dozoru, nedovolená manipulácia s otvoreným ohňom a horľavými kvapalinami, odkladanie žeravého popola na nebezpečných miestach a do horľavých nádob.


Hasiči občanom radia :
- vykurovacie telesá neprekurujte, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály,
- nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej či lieh,
- spotrebič na tuhé, kvapalné alebo plynné palivo, určený na pripojenie, musí byť pripojený ku komínu so zodpovedajúcimi vlastnosťami, s vyhovujúcou konštrukciou a spôsobom určeným výrobcom v dokumentácii k spotrebiču,
- dajte na to, aby vykurovacie telesá - sporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov,
- popol z vykurovacích telies odkladajte do nehorľavých a uzatvárateľných nádob,
- dodržujte predpisy pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, tlakových nádob na propán-bután, tuhé palivá a iné materiály,
- komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie podľa § 20 vyhl. 401/2007 Z.z., ktorá hovorí o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.

Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách :
Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za :
4 mesiace - spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá
6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky
12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou
Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za :
2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá
6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá

O vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu vyhotovuje ten, kto čistenie a kontrolu vykonal, potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu. Pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína je potrebné zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou. O vykonaní preskúšania komína sa na účely kontroly vydáva potvrdenie.
V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte konať pokojne, s rozvahou a bez paniky. Najprv chráňte život a zdravie, až potom majetok. Prípadný požiar čo najskôr ohláste Hasičskému a záchrannému zboru na tiesňovú linku 150 alebo 112.

Dodržiavaním týchto rád predídete vzniku požiarov vo Vašich domovoch a prežijete vykurovacie obdobie spokojne a bez obáv z požiarov.Za OR HaZZ v Prešove :
kpt. Mgr. Milena Glosiková - samostatný inšpektor

 

Obrázok

Obrázok