Choď na obsah Choď na menu
 


Deľba práce funkcionárov vo výbore Dobrovoľného hasičského zboru

20. 9. 2009

Deľba práce funkcionárov vo výbore Dobrovoľného hasičského zboru

 

Základným a výkonným článkom organizačnej štruktúry DPO SR je dobrovoľný hasičský zbor. Ustanovuje sa v obciach a u právnických osôb. Svoju činnosť rozvíja v súlade so Stanovami DPO SR, Zákonom o ochrane pred požiarmi a ďalšími všeobecne záväznými predpismi. Orgány DHZ sú : Výročná členská schôdza DHZ, Členská schôdza DHZ, Výbor DHZ a Revízna komisia DHZ. Výbor DHZ je výkonným orgánom dobrovoľného hasičského zboru.

 

Výbor DHZ spolupracuje s obecným resp. mestským zastupiteľstvom, starostom obce, primátorom mesta pri zabezpečovaní úloh ochrany pred požiarmi a rozvoja obce resp. mesta. Zabezpečuje plynulé plnenie úloh stanovených členskou schôdzou DHZ. Riadi činnosť DHZ a operatívne rozhoduje o vnútorných záležitostiach DHZ v období medzi dvomi členskými schôdzami DHZ.

 

V zmysle Stanov DPO SR sa schádza podľa potreby, najmenej však 4 krát za rok. Schôdze výboru DHZ sa konajú v súlade s plánom práce. Zvoláva a vedie ich predseda alebo iný poverený člen výboru DHZ. Zo svojej činnosti podáva výbor DHZ správu členskej schôdzi DHZ.

 

Na riadiacej, výchovnej a organizátorskej práci výboru DHZ v podstatnej miere záleží, ako DHZ plní svoje úlohy a funkciu v okruhu svojej pôsobnosti.

 

Základné úlohy výboru DHZ

 

Hlavné úlohy v činnosti DHZ sú zamerané na protipožiarnu prevenciu a akcieschopnosť zásahových hasičských jednotiek, na prácu s mládežou, kultúrno-spoločenskú činnosť a aktivitu členov DHZ pri plnení úloh, ktorými ich poverí obecné zastupiteľstvo a pod. Výbor DHZ sa vo svojej práci musí orientovať na zvyšovanie odbornej úrovne členov DHZ. Je to rozhodujúci predpoklad k tomu, aby každý DHZ plnil svoju základnú funkciu – ochranu životov a zdravia občanov, ochranu obecného a súkromného majetku pred škodami, ktoré spôsobujú požiare, výbuchy, havárie, povodne a iné živelné pohromy.

 

Rozsah činnosti výboru DHZ je mnohostranný a špecifický podľa pôsobnosti DHZ v danom území. Závisí od konkrétnych úloh, ktoré DHZ musí riešiť na základe uznesení vyšších orgánov DPO. Výbor DHZ má predovšetkým venovať prvoradú pozornosť:

 

·                    zvyšovaniu a skvalitňovaniu členskej základne, rozvíjaniu vnútorného života DHZ, zvyšovaniu odborného rastu a aktivity členov,

 

·                    vytváraniu organizačných predpokladov pre zapájanie členov do celkovej činnosti a práce DHZ,

 

·                    všestrannej činnosti a starostlivej príprave úloh a plánu práce DHZ,

 

·                    obsahovému a metodickému riadeniu preventívnych kontrolných skupín a kontrole vykonaných opatrení,

 

·                    rozvíjaniu výchovnej práce, prednáškovej, osobnej a názornej agitácie a propagácie, posilňovaniu vplyvu a autority DHZ v mieste bydliska a pracoviska,

 

·                    zodpovednému plneniu úloh, ktoré vyplývajú z uznesení orgánov obecného (resp. mestského) zastupiteľstva,

 

·                    požiadavkám na školenie a výcvik členov zásahových jednotiek, ich akcieschopnosti a pohotovosti,

 

·                    získavaniu mladej generácie, jej zapájaniu do hasičských a iných podujatí,

 

·                    operatívnemu prerokúvaniu a riešeniu nevyhnutných protipožiarnych opatrení s obecným zastupiteľstvom, vedením závodu,

 

·                    vedeniu evidencie členov, plateniu členských príspevkov, vedeniu administratívy a hospodárenia,

 

·                    odberu požiarnickej tlače.

 

Funkcie a deľba práce vo výbore

 

Počet členov výboru DHZ je v zmysle Rokovacieho poriadku DPO SR článok 6, bod 3 stanovený nasledovne:

 

·                    do 15 členov DHZ 3 – 5 členov výboru DHZ

 

·                    15 – 50 členov DHZ 5 – 11 členov výboru DHZ

 

·                    50 – 100 členov DHZ 11 – 15 členov výboru DHZ

 

·                    nad 100 členov DHZ 15 – 21 členov výboru DHZ

 

Vo výbore DHZ je deľba práce rozhodujúca pre konkrétne a zodpovedné plnenie úloh výboru DHZ. Členovia výboru DHZ sú zodpovední za jednotlivé pridelené úseky činnosti, v ktorých zodpovedajú za plnenie úloh a predkladajú výboru DHZ správy o celkovej činnosti a návrhy na jej zlepšenie. Hlavným kritériom zostáva, aby výbor DHZ bol životaschopným, činorodým, samostatným a tvorivým orgánom schopným plniť úlohy DPO SR.

 

Spravidla sú vo výbore DHZ tieto funkcie:

 

Predseda:

 

Je štatutárnym zástupcom DHZ, ktorý zastupuje DHZ a koná v jeho mene. V rozhodujúcich otázkach spolupracuje s funkcionármi obce, závodov, poľnohospodárskych družstiev a pod. Zabezpečuje činnosť DHZ podľa Stanov DPO SR, uznesení a smerníc vyšších orgánov DPO. Podpisuje všetky písomnosti DHZ. Zúčastňuje sa základného školenia predsedov DHZ, inštruktážno-metodického zamestnania funkcionárov DHZ v okrsku a aktívov, porád, zvolávaných O-ÚV DPO alebo inými občianskymi združeniami v obci.

 

Zodpovedá:

 

·                    za dodržiavanie Stanov DPO SR, Rokovacieho poriadku DPO SR a ďalších smerníc DPO SR,

 

·                    za rozpracovanie a plnenie uznesení a pokynov vyšších orgánov DPO,

 

·                    za prípravu a priebeh schôdzí výboru DHZ a členských schôdzí DHZ, ktoré riadi,

 

·                    za vypracovanie plánu úloh a plánu práce DHZ a za ich realizáciu,

 

·                    za vybavenie pripomienok, návrhov a sťažností,

 

·                    za správnu deľbu práce medzi členmi výboru DHZ,

 

·                    spolu s tajomníkom DHZ za včasné podávanie správ O-ÚV DPO, orgánom obce a pod.,

 

·                    za správne hospodárenie s vlastným majetkom a majetkom zvereným do starostlivosti DHZ inými orgánmi a organizáciami,

 

Počas jeho neprítomnosti ho zastupuje na základe osobného poverenia podpredseda – veliteľ, príp. iný poverený člen výboru DHZ.

 

 

 

Podpredseda - veliteľ:

 

·                    riadi činnosť hasičského zboru v rozsahu ustanovení zákona a vyhlášok o ochrane pred požiarmi, ako aj ďalších dokumentov z oblasti ochrany pred požiarmi,

 

·                    organizuje školenie a výcvik členov hasičského zboru a každoročne sa s hasičskými družstvami zúčastňuje okresnej /obvodovej/ súťaže DHZ,

 

·                    zodpovedá za akcieschopnosť hasičského zboru a pripravenosť hasičskej techniky,

 

·                    kontroluje stav hasičskej techniky, výzbroje a výstroja, hasičskej zbrojnice, vodných zdrojov a navrhuje opatrenia na odstránenie nedostatkov,

 

·                    sleduje aktuálnosť požiarnych poplachových plánov a stav signalizačných zariadení a spojovacích prostriedkov, k zisteným nedostatkom navrhuje príslušné opatrenia,

 

·                    zúčastňuje sa zásahov pri požiaroch, vedie dokumentáciu o zásahoch pri požiaroch a predkladá ju obecnému zastupiteľstvu a O-ÚV DPO,

 

·                    kontroluje - vedie knihu o prevádzke hasičskej techniky a agregátov a spotrebe pohonných hmôt,

 

·                    organizuje prípravu členov na získanie odznaku odbornosti a pod.,

 

·                    vedie dokumentáciu o školení a výcviku hasičského zboru; vo všetkých otázkach školenia a výcviku sa riadi plánom pre výcvikový rok a o jeho plnení informuje výbor DHZ,

 

·                    predkladá obecnému zastupiteľstvu správu o činnosti hasičského zboru,

 

·                    absolvuje základné školenie veliteľov, odborné kurzy v Odbornej škole DPO SR, zúčastňuje sa inštruktážno-metodických zamestnaní v okrsku a závery z nich uplatňuje v hasičskom zbore,

 

·                    predkladá návrhy na povýšenie do hodností a vedie evidenciu o priznaných hodnostiach,

 

·                    spolu so strojníkom DHZ predkladá obecnému zastupiteľstvu požiadavky na doplnenie výstroja a výzbroje.

 

Referent prevencie - preventivár:

 

·                    je zodpovedný za plnenie úloh výcvikového roku v oblasti protipožiarnej prevencii,

 

·                    rozpracúva do plánov hlavných úloh DHZ úlohy protipožiarnej prevencie pre jednotlivé preventívne obdobia a pre jednotlivých členov,

 

·                    spolupracuje s obecným zastupiteľstvom pri zaraďovaní členov DHZ do kontrolných skupín obce na vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok a dohliadok a pre túto činnosť ich odborne pripravuje,

 

·                    podieľa sa na organizovaní odborného školenia členov DHZ a občanov z oblasti protipožiarnej prevencie,

 

·                    vedie dokumentáciu – evidenciu objektov na vykonanie protipožiarnych preventívnych prehliadok, zápisy a záznamy o vykonaní prehliadok a zistených závadách; dokumentáciu o vykonaní protipožiarnych preventívnych prehliadok predkladá obecnému zastupiteľstvu,

 

·                    predkladá výboru DHZ a členskej schôdzi DHZ správy o plnení úloh výcvikového roka z oblasti protipožiarnej prevencii,

 

·                    absolvuje základné školenie preventivárov PO obcí a aktívy preventivárov v okrese, odborné kurzy v Odbornej škole DPO SR a zúčastňuje sa inštruktážno-metodického zamestnania v okrsku. Získané poznatky uplatňuje v činnosti DHZ.

 

Tajomník:

 

·                    je štatutárnym zástupcom DHZ,

 

·                    vedie protokol došlej a odoslanej pošty, vybavuje korešpondenciu DHZ, o čom informuje predsedu DHZ, vedie kroniku DHZ, pokiaľ DHZ nemá povereného člena na jej vedenie

 

·                    podľa plánu a pokynov predsedu DHZ zvoláva zasadnutia výboru DHZ a zasadnutia členských schôdzí DHZ,

 

·                    v spolupráci s ostatnými členmi výboru DHZ spracúva materiály pre výročné členské schôdze DHZ,

 

·                    v spolupráci s ostatnými členmi výboru spracúva hlásenie o činnosti DHZ, predkladá ho výboru DHZ na prerokovanie a po schválení zabezpečuje jeho odoslanie v stanovených termínoch na O-ÚV DPO,

 

·                    píše zápisnice z Výročných členských schôdzí DHZ, ktoré v jednom vyhotovení zasiela do 14 dní O-ÚV DPO,

 

·                    vedie evidenciu členov, vybavuje prihlášky za členov, vedie záznamy o vyznamenaniach, absolvovaní školenia funkcionárov DHZ atď.

 

Pokladník:

 

Musí mať s DHZ uzatvorenú dohodu o hmotnej zodpovednosti.

 

Pri plnení úloh v rámci svojej funkcie zodpovedá hlavne za:

 

·                    správu finančných prostriedkov a evidenciu majetku DHZ,

 

·                    vedenie finančného denníka DHZ a k nemu príslušných účtovných dokladov,

 

·                    zabezpečenie platenia a zúčtovania členských príspevkov; o plnení inkasa pravidelne, najmenej raz polročne informuje výbor DHZ,

 

·                    vykonanie pokladničných operácii, predloženie finančných dokladov na podpis predsedovi DHZ, spolupodpisuje hospodárske dispozície v peňažnom ústave,

 

·                    prípravu návrhu rozpočtu v spolupráci s ostatnými funkcionármi výboru DHZ a jeho predloženie na prerokovanie výboru DHZ a revízorom,

 

·                    predloženie všetkých dokladov o hospodárení DHZ na prekontrolovanie kontrolným a revíznym orgánom DHZ,

 

·                    prípravu správ a výkazov o hospodárení DHZ a predloženie ich výboru DHZ pre Výročné členské schôdze DHZ,

 

·                    hospodárne využívanie finančných prostriedkov a ostatného majetku DHZ, organizovanie inventarizácie majetku,

 

·                    za hospodárenie DHZ, za dodržiavanie smerníc vyšších orgánov o hospodárení s majetkom daného do užívania DHZ.

 

Referent mládeže:

 

·                    v spolupráci so základnou a materskou školou sa stará o rozvoj záujmovej činnosti detí v oblasti ochrany pred požiarmi pri vytváraní kolektívov mladých hasičov – žiackych družstiev pri DHZ,

 

·                    venuje starostlivosť rozvoju práce s mládežou v DHZ, plneniu podielu DHZ na výchove mladej generácie na základe uznesení orgánov DPO SR,

 

·                    pomáha získavať dostatok schopných vedúcich mládeže, ktorým venuje systematickú pozornosť pri príprave a vytvára podmienky pre ich činnosť,

 

·                    za pomoci členov výboru a vedúcich mládeže organizuje zapojenie kolektívov mladých hasičov do hry Plameň a iných hasičských a športových podujatí,

 

·                    získava mládež vo veku 15 – 18 rokov do dorasteneckých družstiev a pripravuje ich do súťaže dorastencov, za spolupráce ostatných členov výboru – najmä veliteľa.

 

Strojník:

 

Pri menšom počte členov výboru DHZ môže byť táto funkcia spojená s funkciou materiálno-technického referenta.

 

Je zodpovedný:

 

·                    za zabezpečenie údržby hasičskej techniky a sledovanie vykonávania opráv hasičskej techniky, výstroja a výzbroje, resp. za organizovanie údržby hasičskej zbrojnice,

 

·                    absolvovanie odbornej prípravy strojníkov,

 

·                    za správne používanie a uskladňovanie vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi, doplňovanie PHM,

 

·                    spolu s veliteľom hasičského zboru za predloženie požiadaviek obecnému zastupiteľstvu na doplnenie výstroja a výzbroje, podanie návrhu na vyradenie opotrebovanej výstroje a výzbroje a ich súčiastok.

 

Okrem uvedených funkcii môžu byť vo výbore DHZ podľa potreby aj tieto funkcie:

 

Referentka žien:

 

·                    pomáha výboru DHZ pri získavaní žien do DHZ a pri rozvíjaní ich činnosti,

 

·                    získava ženy k výchove detí k protipožiarnej bezpečnosti a dodržiavaniu zásad protipožiarnej bezpečnosti v školách a v domácnostiach,

 

·                    vedie ženy - členky DHZ k podielu na vykonávaní preventívnych prehliadok a dohliadok organizovaných obecným zastupiteľstvom, k vytváraniu hasičských družstiev žien, ich školeniu a výcviku a zapájaniu do súťaží DHZ na všetkých úrovniach,

 

·                    vedie ženy – členky DHZ k podielu na propagácii ochrany pred požiarmi, na rozvíjaní kultúrnej a spoločenskej činnosti.

 

Referent organizačný:

 

Je v stálom styku s predsedom a podpredsedom - veliteľom a podľa uznesenia výboru DHZ organizuje pomoc v príprave na Výročné členské schôdze DHZ.

 

Je zodpovedný:

 

·                    za usmerňovanie funkcionárov a členov k dodržiavaniu Stanov a Rokovacieho poriadku DPO SR a ostatných dokumentov,

 

·                    za organizovanie rôznych jubilejných osláv DHZ a osláv organizovaných obecným zastupiteľstvom,

 

·                    za organizovanie členov na brigádnické práce pri výstavbe a oprave hasičskej zbrojnice, vodných zdrojov, získavanie dobrovoľných darcov krvi, zber odpadových surovín a pod.,

 

·                    za získavanie nových členov DHZ,

 

·                    s predsedom a tajomníkom DHZ za vypracovanie návrhu plánu práce DHZ na príslušné roky,

 

·                    s členmi výboru za vypracovanie návrhu plánu práce hlavných úloh DHZ,

 

·                    za organizovanie podujatí v spolupráci s inými občianskymi združeniami.

 

 

 

 

 

Referent pre výchovnú prácu:

 

·                    je zodpovedný za celkový systém výchovnej práce – organizuje a rozvíja výchovnú, propagačnú, kultúrnu a spoločenskú činnosť,

 

·                    spolu s členmi výboru sa stará o pravidelnú výchovu členov DHZ, o ich prípravu k dôslednému plneniu úloh v oblasti ochrany pred požiarmi,

 

·                    organizuje a zabezpečuje vykonávanie besied a pohovorov s občanmi, prednášky pre iné organizácie za použitia filmov, videokaziet a iných propagačných materiálov z oblasti ochrany pred požiarmi,

 

·                    prostredníctvom obecného rozhlasu zabezpečuje vysielanie rozhlasových relácií, zabezpečuje vydávanie bleskoviek,

 

·                    aktualizuje vývesné skrinky a vývesné tabule s propagačným materiálom z oblasti ochrany pred požiarmi,

 

·                    spolupracuje s kultúrnymi zariadeniami a inými občianskymi združeniami pri výchovnej, kultúrnej a záujmovo-umeleckej činnosti,

 

·                    propaguje a eviduje odber požiarnickej tlače,

 

·                    dbá, aby námety a dobré skúsenosti uverejnené v tlači boli uplatňované v činnosti DHZ,

 

·                    stará sa o dopisovateľov; zabezpečuje, aby do požiarnickej a inej tlače boli zasielané články o práci DHZ.

 

Okrem uvedených funkcii môžu byť vo výbore DHZ podľa potreby schválené aj iné funkcie a členovia poverení úlohami.