Choď na obsah Choď na menu
 


Štatút o povyšovaní členov a funkcionárov DPO SR

20. 9. 2009

Štatút o povyšovaní členov a funkcionárov DPO SR

 I. Zásady povyšovania

Priznanie a následné povyšovanie do hasičských hodností Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DPO SR) sa riadi podľa týchto zásad:

1. V DPO SR je zavedené hodnostné označenie, ktoré členovia a funkcionári DPO SR nosia na náplecníkoch vychádzkovej rovnošaty, košele a bundokošele a na pracovnej rovnošate na mieste na to určenom.

2. Hasičskú hodnosť DPO SR môžu tiež používať členovia obecných hasičských zborov, závodných hasičských zborov, pracovníci závodných hasičských útvarov a príslušníci Hasičského a záchranného zboru ak sú členmi DPO SR.

3. Hasičská hodnosť DPO SR je výrazom odborno – technickej a morálnej vyspelosti, aktívnej činnosti, skúseností a schopností každého jednotlivca plniť úlohy vyplývajúce zo zákona o ochrane pred požiarmi a Stanov DPO SR.

4. Pre získanie hasičskej hodnosti DPO SR je rozhodujúce:

a) aktívna činnosť člena a funkcionára DPO SR vyjadrená v rokoch

b) absolvovanie odborného výcviku, alebo odborných kurzov na úrovni okresu alebo v OŠ DPO

c) absolvovanie strednej alebo vysokej školy so zameraním na ochranu pred požiarmi

d) úroveň všeobecného vzdelania /základné, stredné, vysokoškolské/

e) splnenie podmienok pre získanie odznaku odbornosti I. – III. stupňa

5. Hasičské hodnosti DPO SR sú rozdelené do nasledovných skupín:

a) skupina výkonných hasičov – hasič, starší hasič, vrchný hasič, rotník a nadrotník

b) skupina zbormajstrov – mladší zbormajster, zbormajster, starší zbormajster a nadzbormajster

c) skupina technikov –mladší technik, technik, starší technik a vrchný technik

d) skupina inšpektorov – mladší inšpektor, inšpektor, starší inšpektor, vrchný inšpektor, generálny inšpektor a hlavný inšpektor

Hasičské hodnosti DPO SR majú 19 stupňov.

6. Vizuálny popis hodnostného označenia DPO SR:

a) skupina výkonných hasičov – strieborné rozety priemeru 14 mm

b) skupina zbormajstrov – strieborné rozety priemeru 14 mm a strieborná lemovka náplecníkov pretkávaná modrou niťou

c) skupina technikov – zlaté rozety priemeru 18 mm

d) skupina inšpektorov – zlaté rozety priemeru 18 mm a zlatá lemovka náplecníkov pretkávaná modrou niťou /mladší inšpektor, inšpektor a starší inšpektor/, vrchný inšpektor, generálny inšpektor a hlavný inšpektor – zlaté rozety priemeru 22 mm a zlatomodrá dvojitá pletená lemovka náplecníkov

Rozety a lemovky používané pri všetkých hodnostných označeniach môžu byť na náplecníkoch aj vyšívané.

7. Členovia a funkcionári DPO SR sú povinní nosiť dosiahnutú hodnosť a pri služobnom styku sa touto hodnosťou oslovovať /napr. pán starší technik a pod./

8. Povyšovanie je vykonávané na základe hodnotenia dosiahnutých výsledkov za uplynulé obdobie v dvoch termínoch. Mimoriadne povýšenie môže byť vykonané nezávisle od týchto termínov.

9. Každé povýšenie musí byť zaznamenané do osobnej karty vedenej na všetkých stupňoch organizačnej výstavby DPO SR (okrem KV DPO) a do členského preukazu.

10. Predkladanie návrhov na priznanie a povýšenie do hodnosti:

a) Návrhy do hodností v skupine výkonných hasičov spracuje veliteľ DHZ, prerokuje výbor DHZ a povýšenie vyhlasuje rozkazom veliteľ DHZ spravidla na výročnej členskej schôdzi alebo inej vhodnej príležitosti.

b) Návrhy do hodností v skupine zbormajstrov a technikov spracúva výbor DHZ a predkladá ich príslušnému OV DPO resp. ÚzV DPO. Po prerokovaní návrhov v príslušnom výcvikovom štábe predsedníctvo OV DPO resp. ÚzV DPO rozhodne o povýšení.

c) Návrhy do hodností v skupine zbormajstrov, technikov a inšpektorov musia byť predložené príslušnému OV DPO resp. ÚzV DPO najneskôr do 15. januára /I. termín/ a do konca júla /II. termín/ príslušného kalendárneho roka.

11. Návrhy do hodností v skupine inšpektorov predkladá OV DPO resp. ÚzV DPO na Sekretariát DPO SR v termínoch do 15. februára /I. termín/ a do konca augusta /II. termín/ príslušného kalendárneho roka. Po prerokovaní v Republikovom výcvikovom štábe DPO o návrhoch rozhodne Prezídium DPO SR.

12. Prezídium DPO SR písomne informuje o povýšení príslušný OV DPO resp. ÚzV DPO. Ten zabezpečí vyrozumenie DHZ a členov, ktorých sa to dotýka. Rovnako postupuje OV DPO resp. ÚzV DPO vo vzťahu k DHZ a členom pri povyšovaní v skupine zbormajstrov a technikov.

13. Príslušníkom Hasičského a záchranného zboru môže byť priznaná hodnosť vizuálne podobná ako je jeho hodnosť príslušníka v HaZZ /príklad rotný až nadpráporčík = rotník až nadzbormajster/ a pod.

14. Priznaná hodnosť má trvalý charakter, bez ohľadu na vykonávanú funkciu v DPO SR a každý člen má právo túto hodnosť nosiť na rovnošate.

15. Ak sa člen alebo funkcionár DPO SR dopustí činu nezlučiteľného so Stanovami DPO SR, môže byť hodnosť znížená alebo odobratá v týchto prípadoch:

a) pri odsúdení člena alebo funkcionára DPO SR za závažný trestný čin po právoplatnosti rozsudku a pri preukázanom poškodení dobrého mena DPO SR

b) pri zrušení členstva a vylúčení z radov DPO SR

16. O odobratí alebo znížení hodnosti podľa odseku 15 rozhoduje ten orgán, ktorý hodnosť priznal na návrh DHZ alebo príslušného OV DPO resp. ÚzV DPO.

17. V záujme dobrého mena a reprezentácie DPO SR navonok, môže byť hodnosť prepožičaná na dobu vykonávania funkcie v orgánoch DPO SR tým, funkcionárom, ktorí túto hodnosť predpísaným spôsobom nedosiahli. Prepožičanie môže byť vykonané v týchto funkciách:

a) prezident DPO SR – hlavný inšpektor

b) generálny sekretár DPO SR, viceprezidenti DPO SR a predseda RKaRK DPO – generálny inšpektor

c) predseda KV DPO – starší inšpektor

d) predseda OV DPO resp. ÚzV DPO – inšpektor

e) podpredseda OV DPO resp. ÚzV DPO, podpredseda KV DPO – mladší inšpektor

f) okrskový inštruktor a veliteľ – mladší technik

g) predseda a veliteľ DHZ – zbormajster

h) podpredseda DHZ – mladší zbormajster

i) veliteľ hasičského družstva – rotník

18. Hodnosť môže byť prepožičaná aj pracovníkom Sekretariátu DPO SR, OŠ DPO , OV DPO resp. ÚzV DPO, ktorí nespĺňajú podmienky pre jej priznanie nasledovne:

a) veliteľ OŠ DPO a vedúci Sekretariátu DPO SR – vrchný inšpektor

b) samostatný odborný referent Sekretariátu DPO SR - vrchný technik

c) tajomník OV DPO resp. ÚzV DPO – starší technik

19. O prepožičaní hodnosti pre funkcionárov OV DPO resp. ÚzV DPO rozhoduje na návrh príslušného Predsedníctva OV DPO resp. ÚzV DPO po zohľadnení organizačných, odborných kritérií a vzdelania navrhovaného Prezídium DPO SR. Podobne sa postupuje pri prepožičaní hodností pracovníkom OV DPO resp. ÚzV DPO, Sekretariátu DPO SR a OŠ DPO. Za rovnakých podmienok rozhoduje predsedníctvo OV DPO resp. ÚzV DPO o prepožičaní hodností funkcionárom okrskov a DHZ.

20. Funkcionári a pracovníci DPO SR v prepožičanej hodnosti nie sú povyšovaní. Ich povýšenie sa vykonáva len na úrovni priznanej hodnosti. Po ukončení doby vykonávania funkcie, pre ktorú im bola hodnosť prepožičaná, nie sú oprávnení ju ďalej nosiť. V prípade, že funkcionár vykonával funkciu dve volebné obdobia, môže mu byť prepožičaná hodnosť na návrh OV DPO resp. ÚzV DPO priznaná bez nároku na povýšenie. Na priznanie tejto hodnosti je však potrebné predložiť návrh.

21. Prepožičanie hodností k výkonu veliteľských funkcií v obecných /závodných/ hasičských zboroch sa vykonáva na základe menovacieho dekrétu starostu obce alebo štatutárneho zástupcu právnickej osoby /podniku/. Prepožičanie hodností v skupine zbormajstrov pre okrskových funkcionárov schvaľuje predsedníctvo OV DPO resp. ÚzV DPO

22. Zásady pre povyšovanie:

Každý člen DPO SR starší ako 18 rokov má základnú hodnosť hasič. Ďalšie povyšovanie sa vykonáva podľa týchto zásad:

A/ Starší hasič

a) po dvoch rokoch aktívnej činnosti v DPO SR

b) po jednom roku aktívnej činnosti v DPO SR ak získal odznak odbornosti III. stupňa

c) po jednom roku aktívnej činnosti ak predtým pracoval najmenej 2 roky v hasičskom doraste

B/ Vrchný hasič

a) po dvoch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti starší hasič

b) po jednom roku aktívnej činnosti starší hasič ak získal odznak odbornosti III. stupňa v hodnotenom období

C/ Rotník

a) po dvoch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti vrchného hasiča

b) po jednom roku aktívnej činnosti v hodnosti vrchného hasiča, ak získal odznak odbornosti III. stupňa v hodnotenom období

D/ Nadrotník

a) po dvoch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti rotníka

b) po jednom roku aktívnej činnosti v hodnosti rotníka, ak získal odznak odbornosti III. stupňa v hodnotenom období

E/ Mladší zbormajster

a) po troch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti nadrotníka

b) po dvoch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti nadrotníka s podmienkou, že povyšovaný je držiteľom odznaku odbornosti III. stupňa

c) po jednom roku aktívnej činnosti v hodnosti nadrotníka, ak získal odznak odbornosti II. stupňa v hodnotenom období

d) po piatich rokoch aktívnej činnosti, ak získal odbornú spôsobilosť veliteľa Obecného hasičského zboru alebo preventivára požiarnej ochrany obce

F/ Zbormajster

a) po dvoch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti mladšieho zbormajstra

b) po jednom roku aktívnej činnosti v hodnosti zbormajstra, ak získal odznak odbornosti II. stupňa v hodnotenom období

G/ Starší zbormajster

a) po dvoch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti zbormajstra

b) po jednom roku aktívnej činnosti v hodnosti zbormajstra, ak získal odznak odbornosti II. stupňa v hodnotenom období

H/ Nadzbormajster

a) po dvoch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti staršieho zbormajstra

b) po jednom roku aktívnej činnosti v hodnosti staršieho zbormajstra, ak získal odznak odbornosti II. stupňa v hodnotenom období

CH/ Mladší technik

a) po troch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti nadzbormajstra, ak je nositeľom odznaku odbornosti II. stupňa

b) po piatich rokoch aktívnej činnosti v DPO SR ak má úplné stredoškolské vzdelanie a je držiteľom odznaku odbornosti II. stupňa

c) po absolvovaní dvojročného diaľkového štúdia v odbornej škole v oblasti ochrany pred požiarmi s prospechom „dobrý“

d) po absolvovaní Strednej školy požiarnej ochrany s prospechom „dobrý“

e) po šiestich rokoch aktívnej činnosti v hodnosti nadzbormajstra bez splnenia podmienok a až c

I/ Technik

a) po absolvovaní dvojročného diaľkového štúdia v odbornej škole v oblasti ochrany pred požiarmi s prospechom „výborný“ a „veľmi dobrý“

b) po absolvovaní Strednej školy požiarnej ochrany s prospechom „výborný“ a „veľmi dobrý“

c) po troch rokoch aktívnej činnosti v DPO SR ak má vysokoškolské vzdelanie v oblasti ochrany pred požiarmi

d) po dvoch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti mladšieho technika, ak v hodnotenom období získal odznak odbornosti I. stupňa

e) po troch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti mladšieho technika

f) po piatich rokoch aktívnej činnosti v DPO SR ak má vysokoškolské vzdelanie

J/ Starší technik

a) po troch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti technika

b) po dvoch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti technika, ak v hodnotenom období získal odznak odbornosti I. stupňa

K/ Vrchný technik

a) po troch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti staršieho technika

b) po dvoch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti technika, ak v hodnotenom období získal odznak odbornosti I. stupňa

L/ Mladší inšpektor

a) po štyroch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti vrchného technika

b) po troch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti vrchného technika, ak v hodnotenom období získal odznak odbornosti I. stupňa

M/ Inšpektor

a) po štyroch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti mladšieho inšpektora

b) po troch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti mladšieho inšpektora, ak v hodnotenom období získal odznak odbornosti I. stupňa

N/ Starší inšpektor

a) po štyroch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti inšpektora

b) po troch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti inšpektora, ak v hodnotenom období získal odznak odbornosti I. stupňa

O/ Vrchný inšpektor

a) po štyroch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti staršieho inšpektora

b) po troch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti staršieho inšpektora, ak v hodnotenom období získal odznak odbornosti I. stupňa

P/ Generálny inšpektor

Hodnosť môže byť prepožičaná funkcionárom DPO SR uvedených v bode 17, písmeno b).

R/ Hlavný inšpektor

Hodnosť môže byť prepožičaná prezidentovi DPO SR – bod 17, písmeno a).

23. Hodnosti starší inšpektor a vrchný inšpektor sú výberové. O povýšení do týchto hodností po dôslednom zvážení splnenia podmienok rozhodne Prezídium DPO SR.

24. Mimoriadne povýšenie môže byť vykonané na návrh veliteľa DHZ, výboru DHZ, OV DPO resp. ÚzV DPO, príslušných výcvikových štábov alebo Prezídia DPO SR.

25. Prezident DPO SR má právo vykonať mimoriadne povýšenie o jeden stupeň, o čom informuje na najbližšom zasadnutí Prezídium DPO SR a jeho prostredníctvom Sekretariát DPO SR, ktorý mimoriadne povýšenie zaeviduje a informuje príslušný OV DPO resp. ÚzV DPO.

26. Mimoriadne povýšenie vykonáva Prezídium DPO SR v skupine inšpektorov, predsedníctvo OV DPO resp. ÚzV DPO v skupine zbormajstrov a technikov po prerokovaní v príslušnom výcvikovom štábe a veliteľ DHZ v skupine výkonných hasičov po prerokovaní vo výbore DHZ.

27. Ak DHZ na úrovni obce alebo podniku bezdôvodne nenastúpi k likvidácii požiaru alebo inej živelnej pohromy vo svojom hasebnom obvode, sú jeho členovia na príslušný výcvikový rok vylúčení z povyšovania.

28. Hodnotenie aktivity člena vypracuje ten orgán DPO SR, ktorý predkladá návrhy na povýšenie.

II. Podmienky aktivity

1. Skupina výkonných hasičov:

a) aktívna účasť pri likvidácii požiarov, povodní a iných živelných pohrôm

b) aktívna účasť na školení a výcviku DHZ

c) účasť na obvodových – okresných súťažiach DHZ

d) účasť na taktických a previerkových cvičeniach

e) aktívny podiel na vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol a propagačno – výchovnej činnosti

f) podiel na údržbe hasičskej techniky, hasičských zbrojníc a vodných zdrojov v obci /podniku/

Toto hodnotenie na záver výcvikového roka spracuje veliteľ DHZ.

2. Skupina zbormajstrov:

a) aktívna účasť na organizácii zásahov pri požiaroch, povodniach a iných živelných pohromách

b) osobný podiel na organizácii a vykonávaní školenia a výcviku v DHZ podľa plánu výcvikového roka

c) účasť na IMZ v okrsku podľa plánu OV DPO resp. ÚzV DPO

d) účasť na základnom školení organizovanom OV DPO resp. ÚzV DPO a ďalších výcvikových podujatiach

e) podiel na plnení plánu preventívnych protipožiarnych kontrol v obci – závode a na organizovaní odbornej prípravy členov kontrolných skupín

f) podiel na vykonávaní školenia zamestnancov, občanov a mládeže o ochrane pred požiarmi v obci – podniku

g) činnosť v okrskovom systéme alebo orgánoch OV DPO resp. ÚzV DPO a plnenie úloh vyplývajúcich z ich poverenia

h) podiel na príprave kolektívov mladých hasičov a hasičského dorastu

Toto hodnotenie na záver výcvikového roka spracuje veliteľ DHZ a predkladá OV DPO resp. ÚzV DPO.

3. Skupina technikov:

a) aktívny podiel na organizácii zásahov pri požiaroch, povodniach a iných živelných pohromách na úrovni okrsku a okresu

b) aktívne a iniciatívne plnenie úloh vyplývajúcich z vykonávanej funkcie v OV DPO resp. ÚzV DPO

c) systematická pomoc OV DPO resp. ÚzV DPO, okrskom a DHZ

d) osobný podiel na riešení úloh ochrany pred požiarmi a najmä úloh DPO SR na úrovni okresu

Plnenie podmienok v tejto skupine spracuje výbor DHZ a predkladá OV DPO resp. ÚzV DPO.

4. Skupina inšpektorov:

a) aktívne plnenie úloh vyplývajúcich z vykonávanej funkcie v republikových orgánoch DPO SR a plnenie úloh z ich poverenia

b) systematická, metodická pomoc orgánom OV DPO resp. ÚzV DPO a KV DPO

c) podiel na spracovaní odbornej problematiky ochrany pred požiarmi, odbornej literatúry z oblasti ochrany pred požiarmi republikového významu

d) aktívna činnosť v republikových a krajských orgánoch DPO, slovenskom národnom komitéte CTIF a orgánoch CTIF

Plnenie podmienok v tejto skupine posudzuje Republikový výcvikový štáb DPO a predkladá Prezídiu DPO SR.

III. Záverečné ustanovenia

1. Za vedenie dokumentácie o priznaní, prepožičaní a povýšení do hasičskej hodnosti zodpovedajú postupne výbor DHZ, OV DPO resp. ÚzV DPO a Sekretariát DPO SR.

2. Nosenie hodnostných označení na rovnošatách upravuje Rovnošatový predpis DPO SR.

3. Všetky doteraz priznané hodnosti zostávajú v platnosti. Ďalšie povýšenie je možné len na základe nového návrhu.

4. Novelizáciou štatútu sa ruší Štatút o povyšovaní členov a funkcionárov DPO SR, ktorý nadobudol platnosť dňa 30. novembra 2002.

5. Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí Snemu DPO SR dňa 24. novembra 2007 a nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2008.