Choď na obsah Choď na menu
 


Štatút o udeľovaní vyznamenaní a čestných titulov DPO SR

20. 9. 2009

Štatút o udeľovaní vyznamenaní a čestných titulov DPO SR
–––––----------------------------------------------------------------------------
čl. 1
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky k oceneniu práce a obetavosti
členov dobrovoľnej požiarnej ochrany i občanov a právnických osôb, pri zabezpečovaní
ochrany pred požiarmi a inými živelnými pohromami, vydáva podľa čl. 6 Stanov
Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky schválených na Republikovom
valnom zhromaždení delegátov OV DPO dňa 21. apríla 2007 tento Š tatút o udeľovaní
vyznamenaní a čestných titulov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.
čl. 2
Vyznamenania a čestné tituly
1. Ocenenia:
1 a) Ďakovný list DPO SR
1 b) Pozdravný list DPO SR
1 c) stužka Za vernosť
1 d) diplom
2. Medaily:
2 a) medaila Za príkladnú prácu DPO SR
2 b) medaila Za zásluhy DPO SR
2 c) medaila Za mimoriadne zásluhy DPO SR
2 d) medaila Rad sv. Floriána
2 e) medaila Za spoluprácu
3. Mimoriadne medaily:
3 a) medaila Za odvahu a statočnosť
3 b) medaila Za hrdinstvo
3 c) medaila M. Schmidta Za zásluhy o výcvik
4. Čestné vyznamenania:
4 a) Čestný titul Zaslúžilý člen DPO SR
4 b) Čestná zástava DPO SR
4 c) Stuha k čestnej zástave DPO SR
2
čl. 3
Zásady udeľovania vyznamenaní a čestných titulov a ich popis
1. Ocenenia
1a/ Ďakovný list DPO SR
Dôvod udelenia:
- za aktívnu činnosť v DPO,
- za poskytnutú pomoc, podporu a spoluprácu s DPO SR
je možné udeliť:
- členom DPO SR,
- dobrovoľným hasičským zborom /ďalej len DHZ/
- nečlenom, fyzickým a právnickým osobám i cudzincom
Ďakovný list môže udeliť:
a/ výbor dobrovoľného hasičského zboru /ďalej DHZ/ z vlastného podnetu
b/ predsedníctvo okresného výboru DPO /ďalej OV DPO/ resp. územného
výboru DPO /ďalej ÚzV DPO/ z vlastného podnetu a na návrh výboru DHZ
c/ krajský výbor DPO /ďalej KV DPO/– z vlastného podnetu a na návrh
predsedníctva OV DPO, resp. ÚzV DPO – vyžiadať odporúčanie DHZ
d/ Prezídium DPO SR z vlastného podnetu a na návrh predsedníctva OV DPO resp.
ÚzV DPO - vyžiadať odporúčanie DHZ
1b/ Pozdravný list DPO SR –
Dôvod udelenia:
- pri príležitosti životných jubileí členov DPO SR
- pri výročiach DHZ
je možné udeliť:
- členom DPO
- DHZ
Pozdravný list môže udeliť:
a/ výbor DHZ z vlastného podnetu
b/ predsedníctvo OV DPO resp. ÚzV DPO z vlastného podnetu a na návrh výboru
DHZ
c/ Prezídium DPO SR – z vlastného podnetu a na návrh predsedníctva OV DPO resp.
ÚzV DPO - vyžiadať odporúčanie DHZ
1c/ stužka Za vernosť /bez medaily/-
Môže udeliť :
predsedníctvo OV DPO resp. ÚzV DPO
Stužka môže byť udelená:
- členom DPO za ich vernosť
3
- pri 10., 20., 30., 40., 50., 60. a 70. výročí vykonanej práce v DPO SR.
Pri výročiach sa udeľujú iba príslušné stužky. Na rovnošate sa nosí iba stužka, ktorá
bola naposledy udelená.
Popis stužky:
Stužky sú modrej farby s červenými pruhmi v počte od 1 do 7 /každý pruh znázorňuje
desať rokov/.
1d/ Diplom
za ocenenie aktivity členov a funkcionárov DPO SR ako i nečlenov
môže udeliť:
a/ výbor DHZ – z vlastného podnetu
b/ OV DPO resp. ÚzV DPO a KV DPO – z vlastného podnetu
c/ Prezídium DPO SR – z vlastného podnetu
2. M e d a i l y
2a/ medaila Za príkladnú prácu DPO SR
Medailu môže udeliť:
a/ predsedníctvo OV DPO resp. ÚzV DPO z vlastného podnetu - vyžiadať odporúčanie
výboru DHZ
b/ Prezídium DPO SR z vlastného podnetu
Medaila môže byť udelená:
a/ členom DPO SR
- za aktívnu činnosť v DPO SR
b/ DHZ /kolektívne vyznamenanie/
- za aktívnu činnosť pri príležitosti 50. a viacročných jubileách ich vzniku
c/ nečlenom, fyzickým a právnickým osobám i cudzincom
- za pomoc, podporu a spoluprácu s DPO SR.
Popis medaily:
Medaila je okrúhla kovová, v bronzovom vyhotovení o priemere 30 mm.
Na lícnej strane je vyobrazená hasičská prilba a hasičská sekerka, nad nimi sú plamene
a pod nimi vavrínové listy.
Rub medaily je hladký.
Medaila je na červenej stuhe s jedným modrým pruhom.
K medaile patrí stužka vo farbách stuhy, na ktorej je medaila zavesená.
4
2b/ medaila Za zásluhy DPO SR
Medailu môže udeliť:
a/ predsedníctvo OV DPO resp. ÚzV DPO - z vlastného podnetu – vyžiadať odporúčanie
výboru DHZ
b/ Prezídium DPO SR – z vlastného podmetu
Medaila môže byť udelená:
a/ členom DPO SR - za nepretržitú aktívnu činnosť v DPO SR. Musí byť držiteľom
medaily Za príkladnú prácu najmenej 8 /osem/ rokov.
b/ DHZ /kolektívne vyznamenanie/ za aktívnu činnosť pri príležitosti 65 a viacročných
okrúhlych jubileách. Podmienkou jej udelenia - DHZ musí byť držiteľom medaily Za
príkladnú prácu DPO SR.
c/ nečlenom, fyzickým a právnickým osobám i cudzincom za pomoc, podporu a
spoluprácu s DPO SR.
Popis medaily:
Medaila je okrúhla kovová, v striebornom vyhotovení o priemere 30 mm.
Na lícnej strane je vyobrazená hasičská prilba a hasičská sekerka, nad nimi sú plamene
a pod nimi vavrínové listy.
Rub medaily je hladký.
Medaila je na červenej stuhe s dvoma modrými pruhmi.
K medaile patrí aj stužka vo farbách stuhy, na ktorej je medaila zavesená.
2c/ Medaila Za mimoriadne zásluhy DPO SR
Medailu môže udeliť:
- výlučne Prezídium DPO SR na návrh predsedníctva OV DPO resp. ÚzV DPO –
vyžiadať odporúčanie DHZ
Medaila môže byť udelená:
a/ členom DPO SR za dlhoročnú, mimoriadne aktívnu prácu v DPO SR .
Navrhovaný musí
- mať dovŕšených aspoň 50 rokov veku
- byť nositeľom medaily Za zásluhy minimálne 5 /päť/ rokov .
b/ DHZ /kolektívne vyznamenanie/ za dlhoročnú aktívnu činnosť
- pri 75. , 80., 90., 100 a ďalších okrúhlych výročiach ich založenia
- musí byť držiteľom medaily Za zásluhy minimálne 10 /desať/ rokov.
c/ nečlenom, fyzickým a právnickým osobám i cudzincom
- za dlhodobú pomoc, podporu a spoluprácu s DPO SR
Popis medaily:
Medaila je okrúhla, kovová v zlatom vyhotovení o priemere 30 mm.
Na lícnej strane je vyobrazená hasičská prilba a hasičská sekerka nad nimi sú plamene
a pod nimi vavrínové listy.
Rub medaily je hladký.
Medaila je na modrej stuhe s jedným červeným pruhom.
5
K medaile patrí aj stužka vo farbách stuhy, na ktorej je medaila zavesená.
2d/ medaila Rad sv. Floriána
Medailu môže udeliť:
- výlučne Prezídium DPO SR – z vlastného podnetu resp. na návrh KV DPO
Medaila môže byť udelená:
- členom DPO SR
- nečlenom, fyzickým a právnickým osobám
Dôvod udelenia:
za osobitné zásluhy členov DPO SR i nečlenov, fyzických a právnických osôb v oblasti
ochrany pred požiarmi.
Udelenie medaily Radu sv. Floriána nevyžaduje byť držiteľom iného vyznamenania DPO
SR.
Popis medaily:
Stredová časť medaily je kruhového tvaru v plastickom vyobrazení sv. Floriána v zlatej
farbe. Okolo postavy svätca je kruhopis s červeným poľom a bezpatkovým verzálkovým
písmom RAD SVÄTÉHO FLORIÁNA. Z kruhopisu na štyri strany vyrastajú ramená
maltézskeho kríža vyjadrené vo farebnosti bielej a modrej, ktoré s červeným kruhopisom
vyjadrujú národné farby.
2e/ medaila Za spoluprácu
Medailu môže udeliť:
- výlučne Prezídium DPO SR – z vlastného podnetu resp. na návrh KV
DPO
Môže byť udelená
a/ členom a funkcionárom zahraničných hasičských organizácií
b/ nečlenom, fyzickým a právnickým osobám /domácim i zahraničným/
Dôvod udelenia:
Za úzku spoluprácu s Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky.
Popis medaily:
Medaila je pozlátená. V stredovom pozlátenom kruhu polomeru sú plasticky
prevedené dve podávajúce ruky, ktoré symbolizujú a vyjadrujú spoluprácu. Okolo
vnútorného kruhu je stredový smaltovaný pásik modrej farby. V ňom je nápis ZA
SPOLUPRÁCU, prevedený bezpatkovým verzálkovým a pozláteným písmom. Zo
stredového kruhu vyrastajú štyri ramená kríža v podobe kríža maltézskeho,
farebne prevedené červenou a bielou smaltovou farbou. Medailu dopĺňa plastický
a pozlátený vavrínový veniec, ktorý je symbolom výnimočného ocenenia.
Vavrínový veniec je od kríža vizuálne odlíšený bielou farbou.
Medailová stuha je adjustovaná na rovnostrannom kovovom trojuholníkovom
mostíku s brožovou sponou. Farebnosť medailovej stuhy je červená, modrá,
biela, modrá červená. Pozlátenie medaily symbolizuje jej vzácnosť a hodnotu.
Farebnosť prevedenia smaltovej a medailovej stuhy vychádza z národných farieb.
6
3. Mimoriadne medaily
3a/ medaila Za odvahu a statočnosť –
Medailu môže udeliť:
- výlučne Prezídium DPO SR
- z vlastného podnetu
- na návrh výboru DHZ a odporúčanie predsedníctva OV DPO resp. ÚzV DPO
Medaila môže byť udelená:
členom DPO
Dôvod:
za prejavenú osobitnú odvahu a statočnosť pri likvidácii požiaru alebo pri živelnej
pohrome. K návrhu sa prikladá aj odporúčanie obecného resp. mestského úradu.
Popis medaily:
Medaila je okrúhla, kovová v striebornom vyhotovení o priemere 30 mm. Na lícnej strane
je vyobrazená hlava hasiča.
Na rube v prostriedku je hasičská sekerka s prúdnicou medzi vavrínovými listami, v
dolnej časti je nápis "Za odvahu a statočnosť".
Medaila je na modrej stuhe s jedným šikmým červeným pruhom. Stuha má tvar
trojuholníka.
3b/ medaila Za hrdinstvo
Medailu môže udeliť:
- výlučne Prezídium DPO SR
- z vlastného podnetu
- na návrh výboru DHZ a odporúčanie predsedníctva OV DPO resp. ÚzV DPO
Medaila môže byť udelená:
členom DPO
Dôvod:
za preukázané hrdinstvo a záchranu života pri požiaroch alebo živelných pohromách.
K návrhu sa prikladá aj odporúčanie obecného resp. mestského úradu.
Popis medaily:
Medaila je okrúhla, kovová, v zlatom vyhotovení o priemere 30 mm.
Na lícnej strane je vyobrazená postava hasiča, ktorý v náručí nesie zachráneného
človeka.
Na rube v prostriedku je hasičská sekerka s prúdnicou medzi vavrínovými listami, v
dolnej časti je nápis "Za hrdinstvo".
Medaila je na červenej stuhe s jedným šikmým modrým pruhom. Stuha má tvar
trojuholníka.
3c/ medaila M. Schmidta Za zásluhy o výcvik - udeľuje Prezídium DPO SR
podľa osobitného štatútu.
7
4. Čestné vyznamenania
4a/ Čestný titul /medaila/
Zaslúžilý člen Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
Medailu môže udeliť :
výlučne Prezídium DPO SR
- z vlastného podnetu
- na návrh predsedníctva OV DPO resp. ÚzV DPO – vyžiadať odporúčanie DHZ
Medaila môže byť udelená:
a/ členom DPO - za celoživotnú záslužnú prácu vykonanú v DPO SR
navrhovaný musí
- mať dovŕšených aspoň 60 rokov veku
- byť držiteľom medaily Za mimoriadne zásluhy
- 25 rokov /minimálne/ členom DPO SR
b/ nečlenom, fyzickým a právnickým osobám – iba v mimoriadnych prípadoch
- za dlhoročnú morálnu a finančnú podporu DPO SR
navrhovaný musí
- byť držiteľom minimálne 10 rokov medaily Za mimoriadne zásluhy.
Odovzdávanie tohto titulu sa uskutočňuje ku Dňu hasičov - sviatku sv. Floriána
/4.máj/ resp. pri inom významnom výročí DPO SR.
Pri tejto príležitosti Zaslúžilý člen DPO SR je zapísaný do Knihy cti, v ktorej je
uvedený jeho krátky, profesný životopis.
Popis medaily:
Medaila je kovová, v zlatom vyhotovení o priemere 40 mm.
Na lícnej strane je ozdoba v tvare štvorramenného kríža, uprostred ktorého v kruhovej
časti je fakľa a nápis "Zaslúžilý člen".
Rub medaily je hladký.
Medaila je na modrej stuhe s dvomi červenými pruhmi.
K medaile patrí stužka vo farbách stuhy, na ktorej je medaila zavesená.
4b/ Čestná zástava Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
Môže udeliť :
výlučne Prezídium DPO SR
- na návrh predsedníctva OV DPO resp. ÚzV DPO
- k návrhu musí byť priložené aj odporúčanie obecného resp. mestského úradu
Môže byť udelená:
Dobrovoľným hasičským zborom:
- pri 100. a vyššom okrúhlom výročí ich založenia
8
/za vynikajúcu, dlhodobú, obetavú prácu v Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR, za
vysokú akcieschopnosť zásahovej jednotky, za odbornú prípravu, údržbu techniky a
pravidelné vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti/.
- DHZ musí byť držiteľom medaily Za mimoriadne zásluhy
- DHZ musí byť aktívny
Popis zástavy:
Zástava je vyhotovená z červeného hodvábu o rozmere: šírka 80 cm a dĺžka 100 cm. Od
spodného okraja hornej polovice zástavy je po dĺžke modrý hodvábny pruh.
Jeho výška sa rovná tretine šírky zástavy. Na lícnej strane vľavo pri žrdi je umiestnený
znak DPO SR.
12. Stuha k Čestnej zástave DPO SR –
Môže udeliť
výlučne Prezídium DPO SR
- na návrh predsedníctva OV DPO resp. ÚzV DPO
- k návrhu musí byť priložené odporúčanie obecného resp mestského úradu
Môže byť udelená:
Dobrovoľným hasičským zborom
- pri okrúhlych výročiach založenia DHZ
- musí byť držiteľom Čestnej zástavy DPO SR
- stuha môže byť udelená aj k historickej zástave DHZ.
Popis stuhy:
Stuha je vyhotovená z červeného hodvábu o rozmere šírka 10 cm a dĺžka 90 cm. Na
lícnej strane stuhy je uvedený dôvod udelenia, na rube názov organizácie, ktorá ju
udelila.
čl. 4
Odobratie vyznamenania, čestného titulu
Ak sa vyznamenaný člen alebo člen - nositeľ čestného titulu dopustí činu, ktorý
hrubo poruší Stanovy DPO SR alebo zákonnosť, orgán DPO SR, ktorý vyznamenanie,
čestný titul udelil môže rozhodnúť o jeho odňatí.
čl. 5
Spoločné a záverečné ustanovenie
1/ Prezídium DPO SR môže:
- mimoriadne udeliť všetky vyznamenania predstaviteľom štátnych, hospodárskych a
spoločenských organizácií, zahraničným delegáciám a jednotlivcom ako ocenenie
podpory Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR.
- udeliť všetky vyznamenania z vlastného podnetu - členom prezídia, snemu a komisií
DPO SR
2/ Medaily Za príkladnú prácu, Za zásluhy, Za mimoriadne zásluhy, Za odvahu a
statočnosť, Za hrdinstvo, Rad sv. Floriána, Za spoluprácu a čestný titul Zaslúžilý člen
9
DPO SR možno udeliť aj im memoriam /ak pred úmrtím bol na udelenie navrhnutý/.
Vyznamenanie sa odovzdá pozostalým.
3/ Vyznamenania sa nosia na rovnošate podľa rovnošatového predpisu, prípadne i na
občianskom odeve. Na nových uniformách sa nosia podľa pre ne platného predpisu.
4/ Všetkým medailám prináleží preukaz ako potvrdenie o jej udelení, resp. listina o
udelení.
5/ OV DPO resp. ÚzV DPO vyznamenania zapíše do členského preukazu.
6/ V prípade straty alebo odcudzenia vyznamenania, čestného titulu, čestnej zástavy a
stuhy na žiadosť vyznamenaného ten, kto vyznamenanie udelil vydá náhradné
vyznamenanie za náhradu vo výške nákladov za vyhotovenie.
7/ Orgán, ktorý vyznamenanie, čestný titul, čestnú zástavu a stuhu udelil vedie o tom
evidenciu.
8/ Žiadne vyznamenanie nie je nárokovateľné.
9/ Okresné výbory DPO resp. Územné výbory DPO si môžu dokupovať (zo sponzorských
finančných prostriedkov) vyznamenania, a to medaily Za príkladnú prácu, medaily Za
zásluhy a vernostné stužky, ktorých schválenie a udeľovanie patrí do ich kompetencie,
ako aj medaily Za mimoriadne zásluhy s tým, že ich udeľovanie musí byť v súlade so
Štatútom o udeľovaní vyznamenaní a čestných titulov DPO SR.
Štatút o udeľovaní vyznamenaní a čestných titulov Dobrovoľnej požiarnej ochrany
Slovenskej republiky nadobúda účinnosť dňom 19. apríla 2008.
JUDr. Jozef M i n á r i k Vendelín H o r v á t h
prezident DPO SR generálny sekretár DPO SR