Choď na obsah Choď na menu
 


Súťažný poriadok hasičského dorastu DPO SR

20. 9. 2009

Súťažný poriadok hasičského dorastu DPO SR
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Predmet úpravy
V záujme jednotného postupu vykonávania súťaží družstiev hasičského
dorastu dobrovoľných (obecných, závodných) hasičských zborov, vydáva DPO SR
tento súťažný poriadok hasičského dorastu.
Súťažný poriadok hasičského dorastu upravuje:
a/ zásady organizovania súťaží hasičského dorastu v DPO SR,
b/ popis disciplín súťaže, technické podmienky, ako aj pravidlá a spôsob ich
vykonávania,
c/ technické podmienky merania a hodnotenia dosiahnutých výsledkov.
Súťaže družstiev hasičského dorastu podľa tohto súťažného poriadku sú
súčasťou výcviku dobrovoľných hasičských jednotiek a sú organizované s cieľom
zvyšovania fyzickej prípravy hasičského dorastu, overenia akcieschopnosti
hasičskej techniky a výzbroje ako aj propagácie činnosti DPO SR.
Vyhlasovateľom a organizátorom týchto súťaží je vždy príslušný orgán DPO
SR v spolupráci so starostami obcí, primátormi miest, právnickými a fyzickými
osobami.
DRUHÁ ČASŤ
ZÁSADY ORGANIZOVANIA SÚŤAŽÍ
Článok 2
Zásady organizovania súťaží
Súťaže hasičského dorastu podľa tohto súťažného poriadku sa organizujú
v týchto disciplínách:
a/ požiarny útok,
b/ štafeta 8 x 50 metrov,
c/ pretek jednotlivca.
V rámci DPO SR sa organizujú tieto druhy súťaží:
a/ obvodová súťaž hasičského dorastu – koná sa každý rok,
b/ okresná resp. územná súťaž hasičského dorastu – koná sa každý druhý rok,
c/ krajská súťaž hasičského dorastu – koná sa každý druhý rok,
d/ majstrovstvá SR hasičského dorastu – konajú sa každý druhý rok.
Obvodovú, okresnú resp. územnú súťaž hasičského dorastu (ďalej len súťaž)
organizuje, Okresný výbor DPO (ďalej len OV DPO) resp. Územný výbor DPO (ďalej
len ÚzV DPO) prostredníctvom Okresnej komisie mládeže (ďalej len OKM) resp.
Územnej komisie mládeže (ďalej len ÚzKM). Ak okres nie je členený na okrsky,
obvodovou súťažou v tomto poňatí sa rozumie okresná resp. územná súťaž.
Na okresnú alebo územnú súťaž postupujú družstvá hasičského dorastu
z obvodových súťaží – postupový kľúč – počet postupujúcich družstiev hasičského
dorastu určí OV DPO resp. ÚzV DPO v organizačnom zabezpečení.
Krajskú súťaž organizuje Krajský výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany (ďalej
len KV DPO) za účinnej spolupráce OV DPO, ÚzV DPO, v územnej pôsobnosti
ktorého sa súťaž uskutočňuje. Na krajské súťaže postupujú víťazné družstvá
hasičského dorastu z okresných a územných súťaží. Majstrovstvá SR hasičského
dorastu organizuje DPO SR každý druhý rok. Na majstrovstvá SR postupujú víťazné
družstvá hasičského dorastu z krajských súťaží.
Článok 3
Podmienky účasti, kategórie, veková hranica
Súťaží podľa tohto súťažného poriadku sa môžu zúčastniť družstvá
hasičského dorastu dobrovoľných (obecných, závodných) hasičských zborov, pri
rešpektovaní dobrého zdravotného stavu, čo každý súťažiaci potvrdí svojím
podpisom na prihláške.
Súťaže sa uskutočňujú v kategóriách:
1. Dorastenci
2. Dorastenky
Zmiešané súťažné družstvá hasičského dorastu sa evidujú v kategórii
dorastencov. V kategórii dorasteniek i dorastencov musia súťažiaci ku dňu súťaže
dovŕšiť vek 15 rokov. Horná veková hranica u účastníkov súťaží je 18 rokov (v deň
súťaže súťažiaci nesmie dovŕšiť 19 rokov), musí byť však splnená podmienka
dobrého zdravotného stavu. Členovia súťažného družstva musia svoj vek pri
prezentácii dokladovať preukazom totožnosti a členským preukazom DPO SR
s príslušnosťou k súťažiacemu DHZ.
Súťažiaci môže na súťaži štartovať iba za jedno družstvo hasičského dorastu.
Článok 4
Úlohy organizátora súťaže
Za prípravu a priebeh súťaže zodpovedá jej organizátor.
Organizátor zabezpečuje najmä:
- vyhovujúci štadión alebo iný vhodný priestor,
- meranie dosiahnutých časov (elektronickou časomierou alebo stopkami),
- menovanie vedenia súťaže a rozhodcov,
- zdravotnícku službu,
- spojenie pre vedenie súťaže, komisie a rozhodcov ako aj poskytovanie ďalších
informácií,
- vyhlásenie výsledkov súťaže.
TRETIA ČASŤ
ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽÍ
Článok 5
Vedenie súťaže
Organizačnú prípravu a priebeh súťaže riadi vedenie súťaže a zriadené
komisie.
Vedenie súťaže menuje organizátor súťaže a tvorí ho veliteľ súťaže,
tajomník súťaže, hlavný rozhodca súťaže a vedúci jednotlivých komisií.
Podľa rozsahu súťaže sa zriaďujú tieto komisie:
- organizačná,
- sčítacia,
- technická,
- materiálno - technického zabezpečenia,
- propagačná.
V prípade potreby je možné zriadiť aj iné komisie.
Vedúcich jednotlivých komisií menuje vedenie súťaže. V rámci jednotlivých
komisií sa vytvárajú pracovné skupiny, ktorých zloženie a počty schvaľuje vedenie
súťaže.
Vedenie súťaže a vedúci komisií najmä:
- vypracúvajú organizačné pokyny na zabezpečenie priebehu súťaže,
- vypracúvajú požiadavky na finančné a materiálové zabezpečenie činnosti
komisie,
- vyhodnocujú po ukončení súťaže činnosť komisie,
- zodpovedajú za pridelené materiálne vybavenie a činnosť komisie.
Článok 6
Veliteľ súťaže
Veliteľ súťaže je zodpovedný za prípravu a priebeh súťaže, riadi jej priebeh
po stránke organizačnej a zodpovedá za dodržanie stanoveného časového rozpisu.
Veliteľ súťaže najmä:
- zvoláva zasadnutie vedenia súťaže,
- usmerňuje prácu vedenia súťaže a rieši prípadné nedostatky v činnosti
jednotlivých komisií,
- spravidla velí zúčastneným jednotkám pri otvorení a ukončení súťaže,
- určuje veliteľov nástupných tvarov počas slávnostného otvorenia a ukončenia
súťaže,
- zabezpečuje vyrozumenie vedúcich súťažných družstiev o prípadných zmenách
programu súťaže,
- zabezpečuje v súčinnosti s tajomníkom súťaže a hlavným rozhodcom
vyžrebovanie súťaže a zvoláva porady vedúcich súťažných družstiev,
- rieši ako člen odvolacej komisie podané protesty,
- overuje svojím podpisom zápisy o výsledkoch súťaže.
Článok 7
Tajomník súťaže
Tajomník súťaže je podriadený veliteľovi súťaže.
Tajomník súťaže najmä:
- vyhotovuje zápisy zo zasadnutia vedenia súťaže,
- vedie dokumentáciu o celkovej príprave súťaže, prijíma a vybavuje
korešpondenciu týkajúcu sa súťaže vrátane spracovania pozvánok,
- predkladá návrhy na ocenenie víťazov, vrátane spracovania návrhu diplomov,
- vypracúva na základe podkladov jednotlivých komisií organizačné pokyny pre
účastníkov súťaže,
- zabezpečuje v súčinnosti s veliteľom súťaže a hlavným rozhodcom vyžrebovanie
súťaže,
- vypracúva po ukončení súťaže jej komplexné vyhodnotenie vrátane návrhu
opatrení.
Článok 8
Hlavný rozhodca súťaže
Hlavný rozhodca súťaže je podriadený veliteľovi súťaže.
Hlavný rozhodca súťaže najmä:
- vypracúva plán plnenia súťažných disciplín príp. tréningov,
- predkladá návrh na zloženie zboru rozhodcov, zabezpečuje ich inštruktáž
a zaradenie na jednotlivé disciplíny,
- zúčastňuje sa na poradách vedúcich družstiev pred súťažou a počas súťaže,
- rozhoduje ako člen odvolacej komisie o podaných protestoch,
- zúčastňuje sa na žrebovaní súťaže,
- zabezpečuje prípadnú námatkovú kontrolu súťažného náradia,
- zabezpečuje kontrolu a premeranie tratí,
- rozhoduje o mieste a čase opakovania pokusu, ktorý nariadil rozhodca
disciplíny,
- rozhoduje o všetkých okolnostiach, ktoré sa vyskytnú v priebehu disciplín
a ktoré pravidlá neupravujú,
- rozhoduje o spôsobe kontroly totožnosti súťažiacich,
- dohliada na dodržiavanie súťažného poriadku a rozpisu súťaže. Ak zistí, že
rozhodnutie ktoréhokoľvek rozhodcu je v rozpore so súťažným poriadkom tak,
že môže ovplyvniť výsledok disciplíny, môže daného rozhodcu odvolať alebo
preradiť na inú funkciu.
Článok 9
Vedúci organizačnej komisie
Vedúci organizačnej komisie je podriadený veliteľovi súťaže; riadi a
zabezpečuje činnosť usporiadateľskej, spojovacej a dopravnej skupiny.
Vedúci organizačnej komisie ďalej zabezpečuje
- zdravotnícku službu,
- scenár otvorenia súťaže, ukončenia súťaže a vyhlasovanie výsledkov súťaže,
- vypísanie diplomov,
- hlásateľskú službu na štadióne a informovanie o priebehu a o výsledkoch
súťaže.
Jednotlivé skupiny plnia tieto úlohy:
a) usporiadateľská skupina
- zabezpečuje informačnú a poriadkovú službu na štadióne, vykonáva dozor nad
súťažným
priestorom,
- plní úlohy pri otvorení a ukončení súťaže, ako aj pri vyhlasovaní víťazov
súťaže,
- zabezpečuje, aby nikto nevstupoval na dráhy a nezdržiaval sa v ich blízkosti,
okrem poverených zamestnancov a súťažiacich.
b) spojovacia skupina
- zabezpečuje ozvučenie priestorov štadióna a v spolupráci s hlásateľom
zabezpečuje oznamovanie výsledkov, informovanie zúčastnených a podávanie
rôznych informácií týkajúcich sa súťaže,
- zabezpečuje spojovacie prostriedky a ich bezporuchovú prevádzku pre všetkých
členov vedenia súťaže a rozhodcov.
c) dopravná skupina
- vykonáva výber parkovacích plôch pre vozidlá súťažiacich v priestore štadióna a
pri ubytovacích a stravovacích priestoroch,
- zabezpečuje vyznačenie trasy prepravy účastníkov súťaže, riadi a dohliada na
organizovaný pohyb vozidiel účastníkov súťaže.
Článok 10
Vedúci komisie materiálno-technického zabezpečenia
Vedúci komisie materiálno-technického zabezpečenia je podriadený
veliteľovi súťaže.
Vedúci komisie materiálno-technického zabezpečenia najmä
- zabezpečuje ubytovanie a stravovanie účastníkov súťaže, prenájom štadióna
a ďalšie požiadavky po stránke materiálnej a finančnej,
- pripravuje návrh hospodárskych zmlúv a dohôd a zabezpečuje ich plnenie,
- v súčinnosti s tajomníkom súťaže zabezpečuje ocenenie víťazov,
- zabezpečuje likvidáciu všetkých nákladov a úhrad za služby a práce spojené
s uskutočnením súťaže,
- riadi činnosť skupiny, ktorá zabezpečuje ubytovanie účastníkov.
Článok 11
Vedúci propagačnej komisie
Vedúci propagačnej komisie je podriadený veliteľovi súťaže.
Vedúci propagačnej komisie najmä:
- zabezpečuje výrobu propagačných materiálov súťaže (plagáty, pozvánky,
diplomy a pod.),
- vypracúva a realizuje návrh propagácie súťaže na štadióne, v mieste konania
a v okolí,
- zabezpečuje vypracovanie informačných materiálov pre prostriedky masovej
informácie o konaní, priebehu a výsledkoch súťaže,
- zabezpečuje obsahovú náplň a vydávanie informačného bulletinu súťaže.
Článok 12
Vedúci technickej komisie
Vedúci technickej komisie je podriadený veliteľovi súťaže.
Vedúci technickej komisie najmä:
- zabezpečuje plnenie jednotlivých disciplín po stránke technickej,
- zodpovedá za správne rozmeranie dráh, za riadne označenie náradia ak nie je
dodané organizátorom súťaže,
- vykonáva v súčinnosti s hlavným rozhodcom technickú kontrolu náradia, ktoré si
súťažiaci priniesli so sebou,
- organizuje a riadi činnosť pracovnej čaty počas konania súťaže,
- zabezpečuje všetky prostriedky na meranie a kontrolu náradia.
Článok 13
Sčítacia komisia
Sčítacia komisia je podriadená hlavnému rozhodcovi. Počet jej členov sa
určuje podľa rozsahu súťaže.
Sčítacia komisia najmä:
- pripravuje štartovacie listiny a všetky potrebné tlačivá na zaznamenávanie
dosiahnutých časov,
- zaznamenáva do výsledkových listín dosiahnuté časy jednotlivých družstiev
a jednotlivcov,
- zostavuje poradie umiestnenia súťažných družstiev,
- informuje o priebežných výsledkoch hlásateľa súťaže.
Sčítacia komisia po ukončení každej disciplíny predloží zápis o výsledkoch na
podpis rozhodcovi disciplíny a odovzdá ho hlavnému rozhodcovi. Po ukončení
súťaže predloží výsledkovú listinu na podpis hlavnému rozhodcovi
Článok 14
Odvolacia komisia
Odvolacia komisia rozhoduje o všetkých protestoch, ktoré nevyrieši hlavný
rozhodca disciplíny. Odvolaciu komisiu ustanovuje príslušná komisia mládeže na
každú súťaž tak, aby menovaní členovia boli prítomný. Tvoria ju minimálne traja
členovia, v prípade vyššieho počtu musí byť počet jej členov vždy nepárny. Ak nie
je odvolacia komisia ustanovená, jej funkciu plní veliteľ súťaže, hlavný rozhodca
súťaže a tajomník súťaže. K objektívnosti posúdenia protestu môžu byť prizvané aj
ďalšie osoby.
Odvolacia komisia rozhoduje väčšinou hlasov. Pri hlasovaní sa člen odvolacej
komisie nesmie zdržať hlasovania.
Rozhodnutie odvolacej komisie je konečné a nie je možné proti nemu sa
odvolať. Písomné rozhodnutie sa doručí veliteľovi družstva, resp. jednotlivcovi,
ktorý protest podal.
Článok 15
Prihlášky do súťaže
Prihlášky do súťaže sa podávajú písomne a musia byť opečiatkované
zriaďovateľom alebo vysielajúcou organizáciou. Lehoty na podávanie prihlášok
stanoví organizátor súťaže. Vzor prihlášky do súťaže je uvedený v prílohe č. 1.
Podaním prihlášky sa družstvo hasičského dorastu a súťažiaci zaväzujú
podrobiť všetkým požiadavkám organizátora súťaže a všetkým ustanoveniam tohto
súťažného poriadku.
Článok 16
Zrušenie alebo preloženie súťaže
Ak sa nemôže z akýchkoľvek dôvodov uskutočniť už vyhlásená súťaž,
organizátor súťaže je povinný oznámiť jej zrušenie, preloženie alebo akúkoľvek
zmenu písomnou formou všetkým prihláseným a to spravidla najneskôr tri dni pred
jej predpokladaným konaním, v prípade nepriaznivého počasia minimálne jeden
deň pred jej konaním.
Pri odložení súťaže, jej preložení alebo akejkoľvek zmene treba primerane
predĺžiť lehotu na podanie ďalších prihlášok, pôvodná prihláška môže byť počas
tejto lehoty odvolaná.
Článok 17
Protest a odvolanie
Proti porušovaniu tohto súťažného poriadku a vydaných propozícií je možné
podať protest pri dodržaní týchto podmienok:
- protest sa môže dotýkať iba vlastného družstva, resp. jednotlivca,
- protest podáva veliteľ súťažného družstva hasičského dorastu, v preteku
jednotlivcov pretekár,
- protest sa podáva písomne hlavnému rozhodcovi disciplíny v čase do 10 minút
od ukončenia pokusu,
- protest proti priebehu disciplíny rieši na mieste hlavný rozhodca disciplíny. Ak
protest nemôže vyriešiť, postúpi ho so svojím vyjadrením hlavnému rozhodcovi
súťaže, ktorý ho so svojím vyjadrením postúpi odvolacej komisii (čl. 14),
rozhodnutie ktorej je konečné,
- protest týkajúci sa celkového hodnotenia treba podať hlavnému rozhodcovi
súťaže do 10 minút od zverejnenia výsledkov. Po oficiálnom vyhlásení výsledkov
už nie je možné podať protest,
- protest nie je možné podať proti technickej chybe na vlastne technike, náradí
a výstroji.
Tlačivo na podanie protestu je pred súťažou k dispozícii u tajomníka súťaže –
príloha č. 2.
S rozhodnutím o spôsobe riešenia protestu oboznámi ten, kto protest riešil
písomne veliteľa súťažného družstva hasičského dorastu alebo jednotlivca, ktorý
protest podal.
Článok 18
Súťažiaci
Každý člen družstva hasičského dorastu prihlásený do súťaže musí poznať
obsah súťažného poriadku a propozícií na príslušnú súťaž. Musí sa riadiť ich
obsahom ako aj ďalšími pokynmi členov vedenia súťaže. Súťažiaci nesmie požívať
alkoholické nápoje a stimulujúce prostriedky pred súťažou a v jej priebehu. Po
zistení ich požitia bude zo súťaže vylúčený. Súťažiaci je povinný včas sa dostaviť
na štart vo výstroji a výzbroji, ktorý je stanovený súťažným poriadkom
a propozíciami súťaže. Ak sa včas nedostaví – jednotlivec alebo družstvo hasičského
dorastu stráca nárok na daný pokus.
Súťažiaci je povinný podrobiť sa všetkým rozhodnutiam rozhodcov
a opatreniam usporiadateľov. Môže sa zdržiavať do štartu len v priestore, ktorý je
určený usporiadateľom a po skončení svojho pokusu musí opustiť priestor plnenia
disciplíny.
Súťažiaci jednotlivec a družstvo hasičského dorastu môže byť vylúčené zo
súťaže, ak počas súťaže použije iné náradie ako to, ktoré bolo organizátorom
súťaže skontrolované a označené.
Súťažné družstvo hasičského dorastu pozostáva z deviatich členov vrátane
veliteľa. Veliteľ družstva zodpovedá za včasné nástupy družstva k plneniu disciplín.
Jeho úlohou je priviesť družstvo hasičského dorastu k plneniu disciplíny, podať
hlásenie, podpisovať bodovací záznam a zodpovednosť za dodržiavanie disciplíny
v družstve. Disciplínu požiarny útok fyzicky vykonáva iba 7 členov súťažného
družstva hasičského dorastu, disciplínu štafeta 8x50 m fyzicky plní 8 členov
súťažného družstva hasičského dorastu.
Článok 19
Výstroj súťažiacich
K plneniu disciplín a do všetkých nástupových tvarov nastupujú družstvá
hasičského dorastu a jednotlivci ustrojení jednotne.
Odev súťažiacich musí byť čistý, upravený a nosený tak, aby nevzbudzoval
pohoršenie. Musí byť zhotovený z látky, ktorá nie je priesvitná, aj keď je mokrá.
Spodný diel odevu musí zakrývať lýtka a vrchný diel musí prekrývať ramená.
Obuv súťažiacich je určená na ochranu a spevnenie nôh, ako aj na pevný
záber na dráhe. Nie je povolené používať obuv s kovovými hrotmi alebo kefkami.
Na ochranu hlavy musí súťažiaci používať ochrannú prilbu, spĺňajúcu
podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Pri plnení disciplín súťaže súťažiaci musí používať ľahký služobný alebo
bojový opasok umiestnený na vrchnej časti odevu..
ŠTVRTÁ ČASŤ
POSTUP PLNENIA DISCIPLÍN, POPIS DRÁH A NÁRADIA
Článok 20
Všeobecné pokyny
Postupnosť vykonávania jednotlivých disciplín súťaže je určená programom -
rozpisom súťaže. Poradie družstva v jednotlivých disciplínách sa určuje
žrebovaním. Žrebovanie poradia družstiev hasičského dorastu vykonáva vedenie
súťaže.
Všetky disciplíny podľa tohto súťažného poriadku sa môžu vykonávať na
dráhach so zemitým, trávnatým, škvarovým, asfaltovým, antukovým, tartanovým
alebo iným povrchom, kde nehrozí súťažiacim a zúčastneným osobám
nebezpečenstvo.
Článok 21
Náradie na požiarny útok
Náradie na požiarny útok sa skladá z:
- 1 ks prenosná motorová striekačka schváleného typu bez viečka,
- 2 ks nasávacie hadice s minimálnou dĺžkou 2,5 m, priemer 110 mm so
skrutkovým spojením alebo 4 ks nasávacie hadice s dĺžkou 1,6 m a priemerom
110 mm so skrutkovým spojením spojené po dvoch dieloch,
- 1 ks sací kôš s priemerom 110 mm so spätnou klapkou alebo ventilom bez úprav,
- 1 ks rozdeľovač s ľubovoľnými ventilmi bez úprav,
- 2 ks hadíc B priemer 75 mm, izolovaných s dĺžkou 20 m (± 1 m), s minimálnou
šírkou plochej hadice 113 mm,
- 4 ks hadíc C priemer 52 mm izolovaných s dĺžkou 20 m (± 1 m), s minimálnou
šírkou plochej hadice 79 mm.
Hadice sa merajú voľne položené bez naťahovania.
- 2 ks prúdnic C, priemer výstrekovej hubice Ø 12,5 mm (± 0,1 mm), dĺžky 40 – 50
cm, celokovové,
- 2 ks kľúče na polospojky.
Je povolené používať poistky proti rozpojeniu polospojok.
Je povolené použitie podložky ako značky na spojenie sacích hadíc max.
rozmerov 50 x 50 cm a ochrana ostrých hrán na nádrži s vodou.
Vzdialenosti:
- štartovacie čiary od stredu plošiny (základne): - 10 m,
- čiara hranice striekania od stredu plošiny: - 70 m,
- čelo terčov od hranice striekania: - 5 m,
- vzdialenosť medzi osami terčov: - 5 m,
- čelo nádrže na vodu od okraja plošiny: - 4 m.
- ľavý bok nádrže umiestnený v predĺženej osi plošiny v smere bočného štartu
Terč pre požiarny útok – skladá sa z oceľovej konštrukcie so štítom, nádržky
a zo signalizačného zariadenia. Štít má rozmery 50 x 50 cm, v strede ktorého je
otvor s priemerom 50 mm a je umiestnený uprostred štítu vo výške 160 cm nad
zemou. Na zadnej strane štítu je nádržka s objemom 15 l. Terč musí signalizovať
naplnenie 10 l vody do nádržky. Signalizácia môže byť mechanická alebo
elektronická.
Na obvodových a okresných resp. územných kolách sa povoľuje použitie
sklápacích terčov.
Plošina pre motorovú striekačku a náradie má rozmery 2 m x 2 m a výšku do
10 cm. Môže byť vyznačená prípadne zhotovená z dreva alebo iného vhodného
materiálu.
Nádrž na vodu má tvar kvádra s výškou steny 0,8 m od povrchu dráhy, ale nie
viac ako 0,9 m. Objem nádrže je minimálne 0,8 m3. Nádrž môže byť zhotovená
z ľubovoľného materiálu.
Motorová striekačka musí spĺňať požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci. Súťažiaci používajú vlastné náradie a motorové striekačky ak organizátor
nerozhodne inak.
Súťažné družstvá hasičského dorastu musia pred otvorením súťaže, ak
organizátor súťaže nerozhodne inak, predložiť náradie na kontrolu.
Ak súťažné družstvo hasičského dorastu použije iné náradie ako to, ktoré
bolo organizátorom súťaže skontrolované a označené, bude diskvalifikované.
Nedostatky, ktoré vznikli na motorovej striekačke a náradí, ktoré si prinieslo
družstvo hasičského dorastu nebudú pri podaní protestu uznané a neoprávňujú na
opakovanie pokusu. Organizátor súťaže môže rozhodnúť o tom, že nebude
vykonávať technickú kontrolu náradia pred súťažou, ale bude vykonávať náhodnú
kontrolu maximálne do 10–tich minút po ukončení pokusu. Ak náradie nebude
zodpovedať parametrom uvedeným v tomto súťažnom poriadku, družstvu
hasičského dorastu pokus nebude uznaný.
Článok 22
Plnenie disciplíny požiarny útok
Družstvo hasičského dorastu pri plnení disciplíny požiarny útok má
k dispozícii najmenej 800 l vody. Nádrž na vodu sa počas plnenia disciplíny požiarny
útok dopĺňa. Družstvo hasičského dorastu v počte 7 členov si pripraví na základňu
motorovú striekačku, a taktiež si pripraví na základňu všetko náradie potrebné na
vykonanie požiarneho útoku. Čas na prípravu základne začína plynúť od výzvy
rozhodcu na prípravu. Uloženie náradia na základni je ľubovoľné, nesmie však
prečnievať cez okraj základne s výnimkou nasávacích hadíc, ktoré môžu prečnievať
najviac 100 cm. Je zakázané používať pomôcky a materiál, ktorý nepatrí medzi
náradie na požiarny útok a zvýhodňuje vykonanie pokusu. Zuby polospojok
a polospojky sa nemôžu vzájomne dotýkať, medzi zubami polospojok musí byť
minimálna medzera na kontrolnú šablónu. Motorová striekačka sa v dobe prípravy
na základni nesmie štartovať a ani nesmie nastať pokus o jej naštartovanie. Po
ukončení doby prípravy na požiarny útok sa nesmie žiadny z členov súťažného
družstva hasičského dorastu vrátiť na základňu a manipulovať s uloženým náradím.
Štart kompletného družstva hasičského dorastu sa povoľuje zo zadnej alebo bočnej
strany základne. Na pokyn hlavného rozhodcu členovia družstva hasičského dorastu
nastúpia na štartovaciu čiaru. Štartér vydá povel „PRIPRAVIŤ SA“ – „POZOR“
a disciplínu odštartuje pomocou zástavky, píšťalky, štartovacej pištole alebo
povelom „VPRED“. Nezaujatie postavenia a jeho opustenie po povele „POZOR“ sa
považuje za chybný štart. Štart pokusu s motorovou striekačkou v chode je možný,
ak to usporiadateľ uvedie v propozíciách súťaže. Po štarte vybehne súťažné
družstvo hasičského dorastu zo štartovacej čiary, naštartuje motorovú striekačku,
vykoná prívodné vedenie – sací kôš musí byť naskrutkovaný pred ponorením do
nádrže a po vytiahnutí z nádrže. Ďalej súťažné družstvo hasičského dorastu
ľubovoľným spôsobom vytvorí dopravné vedenie, útočné prúdy a nastrieka do
oboch terčov vodu. Požiarny útok sa považuje za skončený vtedy, ak obidva terče
signalizujú ukončenie. Pri striekaní do terčov nesmie žiadny člen družstva
hasičského dorastu prekročiť čiaru hranice striekania a prúdnica sa nesmie opierať
o iného člena družstva hasičského dorastu. Požiarny útok musí byť ukončený do
dvoch minút po štarte. Po ukončení pokusu môžu súťažiaci prívodné vedenie
rozpojiť iba na pokyn rozhodcu. Ak sa pri požiarnom útoku zraní niektorý člen
družstva hasičského dorastu, môže namiesto neho úlohu dokončiť ktorýkoľvek zo
sedemčlenného družstva hasičského dorastu.
Článok 23
Neplatnosť pokusu v disciplíne požiarny útok
Pokus je neplatný ak:
- pri požiarnom útoku nie je pripravené náradie v rámci časového limitu 5 minút,
ak organizátor neurčí inak,
- sací kôš nie je naskrutkovaný pred ponorením do nádrže a po vytiahnutí
z nádrže,
- nasávacie hadice nie sú vzájomne zoskrutkované a sacia hadica nie je po
ukončení pokusu naskrutkovaná na hrdlo stroja alebo bolo sacie vedenie
rozpojené bez pokynu rozhodcu,
- je pri striekaní do terčov prúdnica opretá o iného člena súťažného družstva
hasičského dorastu, alebo ak pri striekaní do terča pomôže druhý prúd,
- člen súťažného družstva hasičského dorastu prekročil pri striekaní do terčov
hranicu striekania,
- družstvo hasičského dorastu použije saponát alebo iný prostriedok umožňujúci
zapojenie signalizácie terčov skôr, ako nastrieka 10 l vody,
- pokus nie je ukončený do dvoch minút od štartu,
- náradie nebude zodpovedať parametrom uvedeným v tomto súťažnom poriadku,
- po dvoch neplatných štartoch,
- pri fyzickej pomoci inej osoby ako je člen súťažného družstva hasičského
dorastu,
- je naštartovaná motorová striekačka počas prípravy na základni, resp. nastane
pokus o jej naštartovanie,
- súťažiaci neukončí pokus v predpísanom výstroji.
Článok 24
Štafetový beh 8 x 50 m
Dráha štafetového behu je dlhá 400 metrov, rozdelená na 8 úsekov po 50 metrov.
Môže to byť atletická dráha na štadióne s asfaltovým, antukovým, škvárovým
a tartanovým povrchom alebo iná zemitá alebo trávnatá plocha. Dráha musí byť
najmenej 1,5 metra široká. Môže byť pripravená na ovále atletickej dráhy (behá sa
smerom doľava), alebo sú jednotlivé úseky vedľa seba. Na dráhe je vyznačená
štartová a cieľová čiara, ako aj hranice jednotlivých úsekov. Pri oválnej dráhe sú
vyznačené aj 15 metrové územia na odovzdávanie štafety. Náradie na jednotlivých
úsekoch je umiestnené nasledovne:
1. úsek – vo vzdialenosti 25 m sú položené ležato v kotúčoch 2 ks hadíc C
s polospojkami proti sebe,
2. úsek – vo vzdialenosti 25 m je položený rozdeľovač a 1 ks hadica B na ležato,
3. úsek – vo vzdialenosti 25 m je položený sací kôš a ventilové lanko zvinuté do
klbka alebo na vidlici,
4. vo vzdialenosti 25 m je postavený prenosný hasiaci prístroj (prázdny, pre všetky
družstvá jednotný) a vo vzdialenosti 35 m je umiestnená podložka resp.
vyznačený priestor 50 x 50 cm,
5. úsek – vo vzdialenosti 25 m je položená hadica C na ležato a prúdnica C,
6. úsek – vo vzdialenosti 25 m je položené vrecko s objímkami a vo vzdialenosti 35
m podložka alebo vyznačený priestor 50 x 50 cm,
7. úsek – vo vzdialenosti 25 m je položená nasávacia hadica závitom smerom
k cieľu a sací kôš,
8. úsek – vo vzdialenosti 25 m je postavená v kotúči hadica C Dĺžky 20 m ±1 m
a minimálnej hmotnosti 2,5 kg a vo vzdialenosti 35 m je umiestnený rozdeľovač
bez úprav.
Rozdeľovač musí byť pred štartom postavený na troch podperách, ktoré
môžu mať maximálnu výšku 60 mm, pričom môže byť ľubovoľne natočený ventilmi
nahor, spodná hrana polospojky C môže byť vzdialená od povrchu dráhy maximálne
60 mm.
Na jednotlivých úsekoch sa určené náradie umiestňuje v ľubovoľnom poradí,
vo vzdialenosti cca 10 cm od seba. Ako štafetový kolík slúži prúdnica C bez uzáveru
o minimálnej dĺžke 25 cm a minimálnej hmotnosti 250 gramov. Štafetový kolík –
prúdnica sa nesmie držať a prenášať v ústach a nesmie sa hádzať. Každý člen
družstva hasičského dorastu musí na svojom úseku splniť predpísanú úlohu
v predpísanom výstroji.
Vykonanie disciplíny:
Na pokyn hlavného rozhodcu 8 členov družstva hasičského dorastu nastúpi
na jednotlivé úseky a pripraví si náradie. Po kontrole náradia rozhodcami sa
pretekári postavia pred hranicu svojho úseku. Štartér vydá povel „PRIPRAVIŤ SA“ –
„POZOR“ a disciplínu odštartuje pomocou zástavky, píšťalky, štartovacej pištole
alebo povelom „VPRED“.
Pretekár na prvom úseku vyštartuje so štafetovým kolíkom, ktorý má
zastrčený za opaskom alebo ho drží v ruke. Spojí na mieste 2 hadice C navzájom
a za hranicou svojho úseku odovzdá štafetový kolík pretekárovi na druhom úseku.
Pretekár na druhom úseku prevezme štafetový kolík, pripojí hadicu B na
vtokové hrdlo rozdeľovača, beží do cieľa svojho úseku a odovzdá štafetový kolík
ďalšiemu pretekárovi.
Pretekár na treťom úseku prevezme štafetový kolík, zapne karabínku
ventilového lanka na klapku ventilu sacieho koša a odovzdá štafetový kolík
ďalšiemu pretekárovi.
Pretekár na štvrtom úseku prevezme štafetový kolík, prenesie prenosný
hasiaci prístroj a postaví ho na pripravenú podložku. Ak prístroj z podložky spadne
do doby odovzdania štafetového kolíka ďalšiemu pretekárovi, môže sa vrátiť
a prístroj znovu postaviť. Potom odovzdá štafetový kolík ďalšiemu pretekárovi
Pretekár na piatom úseku prevezme štafetový kolík, na mieste napojí hadicu
na prúdnicu a odovzdá štafetový kolík ďalšiemu pretekárovi.
Pretekár na šiestom úseku po prevzatí štafetového kolíka prenesie vrecko
s objímkami (2 ks objímky C a 1 ks objímka B) a položí ho na pripravenú podložku.
Vrecko s objímkami nesmie žiadnou časťou pri pohľade zhora presahovať hranicu
podložky resp. vyznačeného priestoru. Potom odovzdá štafetový kolík ďalšiemu
pretekárovi.
Pretekár na siedmom úseku prevezme štafetový kolík, naskrutkuje sací kôš
na nasávaciu hadicu a odovzdá štafetový kolík ďalšiemu pretekárovi. (Pri kontrole
po nadľahčení nasávacej hadice nesmie sací kôš odpadnúť).
Pretekár na ôsmom úseku nadvihne a rozvinie hadicu C, jednu polospojku
pripojí na rozdeľovač, na druhú polospojku pripojí štafetový kolík a po pripojení
prebehne cez cieľovú čiaru a štafetový kolík položí na zem tak, aby vrátane
polospojky bol položený za cieľovou čiarou. Štafetový kolík musí byť pripojený na
oba ozuby ešte pred cieľovou čiarou. Odpojenie štafetového kolíka a rozpojenie
hadíc je možné až na pokyn rozhodcu, ktorý vykoná kontrolu spojenia.
Pretekári môžu na rozbeh využiť cca 10 m predchádzajúceho úseku.
Pri plnení disciplíny musia byť dodržané tieto zásady:
- všetky spojenia na štafetovom behu 8 x 50 m musia byť pripojené na dva ozuby,
- súťažiaci nesmú upravovať náradie dodané organizátorom súťaže, prípadne
odstraňovať podložky dodané organizátorom,
- polospojky sa umiestňujú jednotne pre všetky súťažné družstvá hasičského
dorastu buď na zemi alebo podložke s max. rozmerom 50 x 50 cm,
- polospojky sa nesmú prenášať a hadice odvíjať z kotúčov, okrem úseku č. 8,
- hadice nemôžu byť využívané ako podložka, opora, podpera.
O použití vlastného náradia na štafetovom behu rozhoduje príslušný
výcvikový štáb, ktorý o svojom rozhodnutí informuje formou propozícií zúčastnené
družstvá hasičského dorastu. Pri vykonávaní disciplíny nie je povolené používať
polospojky ROTT.
Čas štafety sa meria od vydania povelu k štartu až po prekročenie cieľovej
čiary posledným pretekárom.
Štafetu 8 x 50 m je možné pripraviť tak, že dráhy o šírke 1,5 až 2 m sú vedľa
seba a pretekári bežia proti sebe. Odovzdávacie a preberacie územie je vždy za
čiarou úseku (rozhodujúci je štafetový kolík). Pri odovzdávke môže odovzdávajúci
pretekár prekročiť čiaru, ktorá vymedzuje dráhu po dĺžke, avšak musí prebehnúť
cieľovú čiaru svojho úseku. Pri štafete na atletickej dráhe alebo inej vhodnej
ploche za sebou je odovzdávacie územie vyznačené v dĺžke 15 metrov za hranicou
príslušného úseku (rozhodujúci je štafetový kolík). Bežecká trať, štart a cieľ ako aj
jednotlivé etapy a odovzdávacie územie pri štafete za sebou sa
vyznačujú 5 – 10 cm širokou čiarou, alebo inou vhodnou látkou, ktorá nie je pre
pretekárov nebezpečná. Šírka štartovacej čiary je započítaná do jej dĺžky. Cieľová
čiara sa do dĺžky nezapočítava. Trate je možné vyznačiť aj fóliou, špagátom
a zástavkami, ktoré musia byť sklopené pod uhlom 45 stupňov smerom od dráhy.
Upevnenie zástaviek musí byť riešené tak, aby nevznikol úraz v prípade pádu
pretekára.
Článok 25
Hodnotenie disciplíny - Štafetový beh 8 x 50 m
- ak pretekár nesplnil predpísanú úlohu na jednotlivých úsekoch – za každý prípad
..................................................................................................
...............................10 bodov,
- ak pretekár stratil osobnú výstroj (po odovzdaní štafetového kolíka nie je
dovolené vystrojiť sa stratenými súčasťami výstroja) za každý prípad
.................................. 5 bodov,
- ak pretekár hádzal štafetový kolík alebo ho držal a prenášal v zuboch (za každý
prípad)
..................................................................................................
................................ 5 bodov,
- ak pretekár odpojí prúdnicu a hadice v cieli pred pokynom a kontrolou
rozhodcom
..................................................................................................
................................ 5 bodov,
- ak pretekár nesprávne splnil predpísanú úlohu – za každý prípad
......................... 5 bodov,
- ak pretekár nesprávne odovzdával resp. preberal štafetový kolík – pred čiarou
resp. za čiarou odovzdávacieho územia – za každý prípad
.................................................. 5 bodov,
- za krátenie dráhy (pri štafete na ovále) alebo za kríženie dráhy - za každý
prípad
..................................................................................................
............................. 10 bodov.
Pokus pri štafetovom behu je neplatný:
- ak družstvo hasičského dorastu nenastúpi k plneniu disciplíny podľa časového
plánu resp. po vyzvaní,
- po dvoch chybných štartoch družstva,
- ak družstvo hasičského dorastu neprinesie štafetový kolík – prúdnicu do cieľa,
- ak pretekár splní úlohu na inom úseku ako je predpísané,
- ak družstvo hasičského dorastu nemá pripravené náradie v rámci časového
limitu 5 minút,
- ak pokus nie je ukončený do troch minút.
Článok 26
Pretek jednotlivca
Trať je dlhá 60 m a má šírku 1,5 až 2 metre. Môže byť pripravená na povrchu
uvedenom pri požiarnom útoku príp. štafety. Vo vzdialenosti 15 m od štartu sú
postavené 2 ks hadíc C dĺžky 20 m ± 1 m, (minimálna hmotnosť hadice 2,5 kg),
ktoré sú zvinuté v kotúčoch. Vo vzdialenosti 35 m je umiestnený rozdeľovač bez
úprav. Rozdeľovač musí byť pred štartom postavený na troch podperách, ktoré
môžu mať maximálnu výšku 60 mm, pričom môže byť ľubovoľne natočený ventilmi
nahor, spodná hrana polospojky C môže byť vzdialená od povrchu dráhy maximálne
60 mm. Časový limit na prípravu pokusu je 2 minúty, časový limit na ukončenie
pokusu 1 minúta.
Postup pri plnení disciplíny pretek jednotlivca:
Pretekár sa zahlási u rozhodcu disciplíny a na jeho pokyn si pripraví náradie
a nastúpi na štartovú čiaru. Príprava náradia musí byť vykonaná do dvoch minút od
tohto povelu. Náradie zabezpečuje organizátor. Môže byť použité aj vlastné
náradie, o čom rozhodne výcvikový štáb a včas oznámi pretekárom prostredníctvom
DHZ formou propozícií. Na štart nastupuje pretekár vyzbrojený prúdnicou C bez
uzáveru o minimálnej dĺžke 25 cm a hmotnosti 250 gramov. Pretekár prúdnicu
nesmie držať a prenášať v ústach. Na povel štartéra „PRIPRAVIŤ SA“ – „POZOR“ –
„VPRED“ (hlasom, zástavkou, štartovacou pištoľou) beží pretekár k hadiciam, ktoré
nadvihne, rozvinie, hadice spojí, jednu 40 polospojku pripojí na rozdeľovač, druhú
na prúdnicu ešte pred cieľovou čiarou a prebehne cieľom. Prúdnicu položí na zem
tak, aby vrátane polospojky bola položená za cieľovou čiarou. Všetky spoje musia
byť spojené na oba ozuby. Ak pretekár použije vlastné náradie, toto musí
zodpovedať požiadavkám výcvikového štábu a tomuto súťažnému poriadku.
Pri vykonávaní disciplíny nie je povolené používať polospojky ROTT. Pretekár musí
ukončiť pokus v predpísanom výstroji.
Každý pretekár má dva pokusy. Započítava sa vždy lepší dosiahnutý výsledok.
Pri rovnosti časov dvoch a viacerých pretekárov o umiestnení rozhoduje druhý lepší
pokus. Táto zásada platí len pre umiestnenie na prvom až treťom mieste.
Článok 27
Hodnotenie preteku jednotlivca
Pokus je neplatný:
- ak pretekár nenastúpi na štart po vyzvaní alebo podľa časového plánu,
- po druhom predčasnom štarte,
- ak pretekár nesplní niektorú z predpísaných úloh,
- ak pretekár neukončí pokus v predpísanom výstroji,
- ak pretekár nedodrží časový limit na prípravu – 2 minúty,
- ak pretekár neukončí pokus v časovom limite do jednej minúty.
Výkonnostné triedy:
Výkonnostnú triedu v preteku jednotlivca získa pretekár, ktorý splní
predpísaný časový limit. Limity sú určované každoročne Republikovou komisiou
mládeže DPO. Výkonnostná trieda má tri stupne, pričom I. VT je najvyššia.
Článok 28
Vylúčenie zo súťaže
Družstvo hasičského dorastu môže byť okamžite vylúčené zo súťaže:
- ak sa členovia družstva hasičského dorastu nedôstojne správali voči rozhodcom
a členom vedenia súťaže,
- ak sú členovia družstva hasičského dorastu pod vplyvom alkoholu, iných
omamných látok alebo povzbudzujúcich prostriedkov,
- ak družstvo hasičského dorastu použilo iné náradie alebo náradie dodatočne
upravilo po vykonaní technickej kontroly,
- ak družstvo hasičského dorastu úmyselne poškodzuje náradie, výzbroj a výstroj,
- ak sa zistí, že súťažiaci štartoval za dve súťažné družstvá hasičského dorastu.
Obdobne môže byť za hore uvedené vylúčený aj každý pretekár pri preteku
jednotlivca.
Článok 29
Hodnotenie súťaže
Hodnotenie v jednotlivých disciplínách tvorí súčet dosiahnutého času
v sekundách a prípadné trestné body. V súčte bodov jedna sekunda a jeden trestný
bod predstavuje jeden bod, čo určuje poradie v disciplíne, ale aj celkové
hodnotenie v súťaži. Víťazom sa stáva súťažné družstvo hasičského dorastu alebo
jednotlivec, ktorí dosiahli najnižší súčet bodov.
Ak je súčet časov viacerých súťažných družstiev hasičského dorastu rovnaký,
o ich celkovom poradí rozhoduje lepší výsledok na požiarnom útoku a potom
v štafete. U jednotlivcov o poradí pri rovnakom čase rozhoduje lepší druhý pokus.
Ak sa o poradí súťažného družstva hasičského dorastu a jednotlivca nerozhodne
podľa týchto zásad, rozhodne žreb. Tieto zásady hodnotenia súťažných družstiev
hasičského dorastu a jednotlivcov platia len pre určenie poradia na prvom až
treťom mieste. V ďalších prípadoch sa súťažné družstvá hasičského dorastu
a jednotlivci s rovnakými výsledkami uvádzajú pri jednom poradí. V prípade
viacerých pokusov sa do hodnotenia súťažného družstva hasičského
dorastu i jednotlivca uvedie najlepší výsledok na príslušnej disciplíne. Súťažné
družstvo hasičského dorastu, ktoré nebolo v niektorej disciplíne hodnotené, je
zaradené do poradia za tie družstvá hasičského dorastu, ktoré splnili všetky
predpísané disciplíny.
PIATA ČASŤ
ROZHODCOVIA
Článok 30
Požiadavky na rozhodcu
Rozhodca musí byť čestný a nestranný, prísne a objektívne hodnotiť
dodržiavanie súťažného poriadku, vyžadovať od pretekárov disciplinované
správanie a podieľať sa pri vychovávaní pretekárov v duchu športovej etiky.
Rozhodovať môžu iba rozhodcovia, ktorí absolvovali školenie a získali odznak
odbornosti Rozhodca DPO SR. Funkčné označenie rozhodcov zabezpečí organizátor
súťaže.
Rozhodca nesmie poskytovať akúkoľvek pomoc súťažiacemu, okrem
poskytnutia predlekárskej pomoci. Nesmie rozhodovať na súťaži, na ktorej sa
zúčastňuje ako pretekár.
Článok 31
Hlavný rozhodca súťaže
Je podriadený veliteľovi súťaže.
Hlavný rozhodca je členom vedenia súťaže, zodpovedá za technické
vykonávanie súťaže a dodržiavanie súťažného poriadku. Hlavného rozhodcu
ustanovuje do funkcie organizátor súťaže.
Hlavný rozhodca môže rozhodcu preradiť alebo odvolať z funkcie, ak sa
v jeho činnosti vyskytnú v priebehu plnenia disciplín závažné nedostatky.
Hlavný rozhodca najmä:
- sleduje rozhodcov pri rozhodovaní a v závere vyhodnocuje ich činnosť
s uvedením konkrétnych poznatkov,
- určuje po dohode s vedením súťaže začiatok plnenia jednotlivých disciplín, ako
aj zmeny ich začiatkov, ak sa v priebehu súťaže vyskytnú,
- dohliada na dodržiavanie súťažného poriadku a rozpisu súťaže. Ak zistí, že
rozhodnutie ktoréhokoľvek rozhodcu je v rozpore so súťažným poriadkom tak,
že môže ovplyvniť výsledok disciplíny, upozorní ho na to, prípadne ho odvolá
alebo preradí z funkcie,
- môže zmeniť rozhodnutie rozhodcu, ktorý vyniesol nesprávne rozhodnutie alebo
ak sa presvedčil o jeho chybnom rozhodovaní,
- vylúči súťažiaceho (družstvo hasičského dorastu) za neprístojné správanie alebo
porušovanie súťažného poriadku z úmyselnej alebo hrubej nedbalosti,
- pri porušení predpisov stanovených rozpisom súťaže vylúči súťažiaceho
(družstvo hasičského dorastu) sám alebo na návrh rozhodcu disciplíny, okrem
toho môže vylúčiť súťažiaceho, ktorý je zjavne technicky alebo fyzicky
nepripravený na súťaž,
- kontroluje a podpisuje výsledkové listiny.
Na zabezpečenie operatívneho a presného vykonania súťaže sa určuje
zástupca hlavného rozhodcu, ktorý je bezprostredne podriadený hlavnému
rozhodcovi. Funkciu zástupcu hlavného rozhodcu môže vykonávať rozhodca
disciplíny.
Článok 32
Hlavný rozhodca disciplíny
Je podriadený hlavnému rozhodcovi súťaže.
Hlavný rozhodca disciplíny je menovaný zvlášť pre každú disciplínu, menuje
ho na návrh hlavného rozhodcu súťaže organizátor súťaže.
Hlavný rozhodca disciplíny zodpovedá za to, že pri plnení disciplíny budú
dodržiavané pravidlá súťažného poriadku, rozhoduje o všetkých technických
otázkach, ktoré vzniknú v priebehu disciplíny.
Hlavný rozhodca disciplíny môže v ľubovoľnej disciplíne pripustiť súťažiaceho
(družstvo hasičského dorastu) na opakovanie pokusu, ak mu pri plnení disciplíny
bránila viditeľná prekážka.
Ak nastanú podľa mienky hlavného rozhodcu disciplíny v priebehu disciplíny
okolnosti, ktoré vyžadujú, aby disciplína bola opakovaná, môže prehlásiť túto
disciplínu za neplatnú – opakovať sa musí v ten istý deň.
Hlavný rozhodca disciplíny po skončení disciplíny potvrdzuje výsledkovú
listinu.
Hlavný rozhodca disciplíny pred začiatkom plnenia disciplíny musí
prekontrolovať dráhu a ostatné podmienky na plnenie disciplíny a zabezpečiť
odstránenie zistených nedostatkov.
15
Článok 33
Štartér
Je podriadený hlavnému rozhodcovi disciplíny.
Štartér má hlavný dohľad nad súťažiacimi na štarte. Štartér rozhoduje
o akejkoľvek skutočnosti spojenej so štartom pokusu.
Ak nebol štart vykonaný podľa súťažného poriadku, vráti štartér súťažiaceho
(družstvo hasičského dorastu) späť druhým výstrelom alebo zapískaním na píšťalku.
Štartér musí štartovať tak, aby žiaden zo súťažiacich skôr neodštartoval.
Pri vydávaní povelom musí štartér stáť na takom mieste, aby videl na
súťažiacich a aby pri ručnom meraní videli naňho časomerači.
Článok 34
Rozhodcovia
Rozhodcovia sú podriadení hlavnému rozhodcovi disciplíny.
Rozhodca najmä:
- zotrváva na svojom stanovišti počas doby plnenia disciplíny, ak nemá funkciu
zdržiava sa na vyhradenom mieste,
- pozorne sleduje plnenie disciplíny na mieste, na ktoré bol určený a informuje
rozhodcu disciplíny zdvihnutím zástavky ak sa súťažiaci alebo iná osoba dopustí
priestupku alebo poruší súťažný poriadok,
- informuje hlavného rozhodcu disciplíny o priestupku alebo porušení súťažného
poriadku.
Článok 35
Časomerači
Sú podriadení hlavnému rozhodcovi disciplíny.
Čas súťažiaceho (družstva hasičského dorastu) merajú traja časomerači.
Časomerači merajú čas nezávisle od seba, zapisujú svoje časy a predkladajú stopky
s nameraným časom rozhodcovi disciplíny. Čas nameraný na stopkách zrušia
časomerači až na povel rozhodcu disciplíny.
Ak čas na dvoch stopkách súhlasí a tretí nesúhlasí, oficiálnym časom je čas
zaznamenaný obidvoma súhlasnými stopkami. Ak sa rozchádzajú všetky stopky,
oficiálnym časom je čas zaznamenaný stopkami, ktoré ukazujú stredný čas.
Ak bol z akéhokoľvek dôvodu čas nameraný iba dvoma stopkami a tieto sa
rozchádzajú, je oficiálnym časom horší čas.
Pri všetkých disciplínách sa čas meria s presnosťou na jednu desatinu
sekundy ak sa meria ručne stopkami a s presnosťou na jednu stotinu sekundy, ak sa
meria elektronickým meracím zariadením.
Pre meranie času ručnými stopkami platí táto meracia tabuľka:
Ručné stopky: (s) Oficiálny čas na 1/10: (s)
0,05 – 014 0,1
0,15 – 0,24 0,2
0,25 –0,34 0,3
0,35 – 0,44 0,4
0,45 – 0,54 0,5
0,55 – 0,64 0,6
0,65 – 0,74 0,7
0,75 – 0,84 0,8
0,85 – 0,94 0,9
0,95 – 1,04 1
ŠIESTA ČASŤ
BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI, POISTENIE
Článok 36
Bezpečnosť pri práci, poistenie súťažiacich
Všetci účastníci súťaží organizovaných DPO SR sú povinní dodržiavať zásady
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používať predpísaný výzbroj a výstroj. Je
prísne zakázané požívanie alkoholických nápojov, drog a iných nepovolených
podporných prostriedkov, ohrozujúcich bezpečnosť pri práci a to pred súťažou
i v celom jej priebehu. Pri porušení tohto zákazu môže byť jednotlivec, ale aj
súťažné družstvo hasičského dorastu zo súťaže vylúčené bez hodnotenia.
Príslušné vedenie súťaže má právo vzhľadom na nepriaznivé poveternostné
podmienky vynechať rizikové disciplíny, znížiť počet pokusov, resp. vyradiť
niektoré nebezpečné prvky. O svojom rozhodnutí musí informovať súťažiacich pred
začiatkom súťaže. Pri svojom rozhodnutí musí dbať na regulárnosť podmienok
rovnakých pre všetky hasičské družstvá hasičského dorastu a jednotlivcov. Súťaž
môže byť z uvádzaných dôvodov aj dočasne prerušená a o začiatku pokračovania
vedenie súťaže informuje vhodnou formou všetkých súťažiacich a rozhodcov.
Účastníci súťaže (organizátori, pretekári a rozhodcovia) sú poistení poistkou,
ktorú každoročne uzatvára Sekretariát DPO SR. Riešenie poistnej udalosti
zabezpečia zodpovední pracovníci DPO SR v súčinnosti so Sekretariátom DPO SR
a príslušnými orgánmi poisťovne na podklade záznamu o úraze.
SIEDMA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
Článok 37
Záverečné ustanovenie
Súťažný poriadok hasičského dorastu DPO SR bol schválený Snemom
Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky dňa 19. apríla 2008. Výkladom
a realizáciou je poverená Republiková komisia mládeže DPO v spolupráci so
Sekretariátom DPO SR.
Súťažný poriadok hasičského dorastu nadobúda účinnosť dňom 1. mája 2008.